Jaarverslag 2022

Introductie

In 2022 werd de uitvoering van KS activiteiten weer ‘normaal’ na de invloed van COVID in vorige jaren. De onderhandelingen met de centrale overheid vertoonden helaas geen voortgang. De medewerking van de plaatselijke overheden steeg echter aanmerkelijk en het AMCRE/KS team in Dakar verlegde haar focus daarom op naar deze instituties via de organisaties van dove ouders.

I. Voortgang projecten

A. Training van dove kinderen

a) Lessen gebarentaal

Het schooljaar 2021/’22 begon in de meeste foyers (doven opleiding centra) op 1 november ’20, en telde 206 leerlingen waarvan 72 meisjes, verspreid over de 16 operationele foyers. Van dit totaal waren 47 nieuwe leerlingen. De lessen in alfabetisatie en gebarentaal werden gegeven door 22 monitors aangesteld door ouders en vrienden van doven. In 2022 werd wegens succes in ’21 voor het tweede jaar les in gebarentaal gegeven aan 100 niet-doven, zoals ouders, vrienden van de doven en met name lagere school leerlingen. Dit gebeurde in de helft van alle doven foyers, met een aantal van 88 niet-dove leerlingen. De samenwerking met de lagere scholen in de buurt van de foyers bleef goed. Sommige schoolhoofden stelden zelfs een klaslokaal ter beschikking voor deze lessen ter bevordering van een betere communicatie tussen wel en niet horenden. Dat sommige gevorderde dove leerlingen hun monitor hielpen in het lesgeven aan nieuwe leerlingen liep ook in 2022 goed (“aanpak van onderwijs voor doven door doven”), met een ’fiche de suivie’ voor iedere leerling.

b) Controles

De controle bezoeken van AMCRE werden weer hervat. Er vonden drie missies plaats: naar Diamagene, Malika en Pikine. Maandelijks vonden controle bezoeken plaats met name in de foyers in de voorsteden van Dakar. Tijdens deze bezoeken wordt de kwaliteit van het lesgeven gecontroleerd en waar nodig de vereniging van de ouders van doven met raad en daad bijgestaan. Steeds meer wordt door AMCRE staf ook gewerkt met de moderne techniek: d.m.v. video gesprekken via Whatsapp wordt contact gemaakt met de monitor en met de leerlingen om zo de prestaties van monitors en leerlingen te kunnen evalueren en indien nodig in de Training van moniteurs te verbeteren.

c) Training van de monitors moniteurs

Een herscholing cursus van moniteurs vond plaats van 12-17 december ’22 in het nieuwe kantoor van AMCRE, Tivaouane Peuhl gedurende welke 9 monitors moniteurs uit de nabij liggende regio’s getraind werden. Ook sommige ouders en vrienden van de doven namen deel aan de cursus. Francois Manga en Babacar Seck waren de trainers van de moniteurs. Aan het einde van de cursus werden de moniteurs aan een test onderworpen teneinde een zekere garantie te hebben van hun kunnen. Zij worden nl ook geacht andere nieuwe moniteurs op te leiden.

d) Samenwerking met openbare scholen in de buurt van de foyers

Deze samenwerking is erg belangrijk voor de bevordering van de integratie van de dove kinderen in de samenleving van de horenden. De monitors moniteurs van een aantal foyers voor doven (Gandiaye, Kaolack, Keur Madiabel, Bignona en Diohine) namen deel aan het programma “Cellules Pédagogiques”, georganiseerd door onderwijzers om het lager onderwijs uit te breiden met activiteiten van plaatselijk belang.

e) Samenwerking met de overheid

Het Ministerie van Onderwijs heeft zich indertijd (’21) ge committeerd aan het voorbereiden van een nieuwe overeenkomst (Protocol d’Accord) met de KS, waarin naast de erkenning van het werk van de KS/AMCRE het bedrag van de overheidssteun in de kosten en samenwerking tussen openbare lagere scholen en de doven foyers, en het maken van een video zou worden opgenomen. In afwachting van het opstellen van deze overeenkomst, gaat AMCRE zich voortaan toeleggen op het versterken van de verenigingen van ouders van doven en via hen op een mogelijke inbreng van Gemeentelijke Diensten.

f) Lesmateriaal

In het afgelopen jaar werd tijd besteed aan de voorbereiding van een grotere diversiteit van lesmateriaal en - werk dat in 2023 wordt voortgezet. Tevens werd er een KS promotie video geproduceerd over het doven alfabetisatie werk van de KS. Deze werd gerealiseerd door Bibvision, naar een script opgesteld door Jan, gebruik makend van reserve fondsen van AMCRE. De film wil het publiek meer bij dit werk betrekken en de ouders van dove kinderen het belang van onderwijs voor hun kinderen te laten inzien.

g) Werk na Opleiding

Zeven andere verenigingen van ouders van dove kinderen hebben nu het voorbeeld van de oudervereniging van Keur Madiabel gevolgd: leerlingen van gevorderde leeftijd worden onder gebracht in lokale werkplaatsen van ambachtslieden om daar een vak te leren. Het gaat hier om het vak van kleermaker, kapper, bewerker van hout, metaal en aluminium, metselaar, elektriciën, schoenmaker, tuinder of restaurateur. AMCRE is bezig aan een statistische weergave van deze activiteiten in kaart te brengen.

h) Vergoeding van moniteurs

Met de steun van de RKWO wordt het belangrijkste deel van de vergoeding aan monitors moniteurs via AMCRE door de KS gefinancierd. Tegelijkertijd worden de ouderverenigingen er door AMCRE op gewezen dat zij het zijn die de grootste bijdrage aan de betaling van de moniteurs moeten leveren in het belang van de continuïteit van dit belangrijke werk. Helaas is het in vele plaatsen nog moeilijk voor de ouderverenigingen om dit op te brengen.

B. Beter leven met verworven kennis

Dit programma van de KS sluit aan op het activiteiten programma van de Leerherbergen in Senegal. Het voorstel ter rehabilitatie van de leerherbergen die daarvoor in aanmerking komen werd door de voormalig KS Voorzitter uitgewerkt en is bij de het Centre National des Ressources Educationnelles (CNRE) aangeboden

C. Bevordering van Lezen

Nadat dit project enkele jaren goed heeft gelopen zijn de beheerders van de bibliotheekjes in beide plaatsen (Diarere en Ndondol) op problemen gestuit: de uitgeleende boeken werden niet meer teruggebracht. Dientengevolge voelde AMCRE zich genoodzaakt de KS te verzoeken de bevoorrading met nieuwe boeken stop te zetten, totdat dit probleem is opgelost.

D. Versterking van de infrastructuren (foyers en Leerherbergen)

De bouw van een muur rondom de foyer in Gandiaye, in 2021aanbesteed, werd in 2022 voltooid. De foyer van Gandiaye, gebouwd volgens dezelfde architectuur als de leerherbergen, wordt beschouwd als een prototype voor de verdere ontwikkeling van foyers voor doven. Verder werd een viertal aanvragen ontvangen voor steun bij bouwprojecten, twee van UNESCO clubs en twee van ouderverenigingen. Na bestudering door AMCRE zullen er meer details moeten worden verschaft alvorens deze projecten aan donoren kunnen worden voorgelegd.

II. AMCRE:

- AMCRE diende een activiteiten plan in met een budget voor 2023. In respons hierop gaf het KS bestuur aan garant te zullen staan voor een bedrag van maximaal 43,330 Euro.-. Het secretariaat van AMCRE bestond in 2021 uit 2 full-time krachten, waarvan de administrateur (Nfally Sany Diatta) en 1 stagiaire (Lamine Diallo). Verder waren er twee gespecialiseerde krachten voor het doven project: François Manga en diens assistent (Mamadou Seck).

- het Bestuur van AMCRE bestaat uit 5 onbezoldigde leden: Babacar Fall (voorzitter), Fatou Ndiaye (secretaris), Mamadou Hervé Fall (penningmeester), Félicité Salzman (2e penningmeester), Aliou Doumbouya (lid Communicatie) en twee adviseurs: Jan de Bosch Kemper (algemeen) en Honorine Fall (rekeningen).

III. Vrienden van de KS

De lijst van Vrienden van de KS in Frankrijk telt inmiddels een 50-tal families in Frankrijk en Nederland. De vrienden van de KS in Nederland ontvingen een speciale informatie brief over de KS en haar activiteiten. In Frankrijk brachten de vrienden in 2022 een bedrag van 590 Euro op; in Nederland was dat 549 Euro. Dat is in totaal 1,139 Euro van alle vrienden van de KS.

IV. P.R. activiteiten

- Nieuwsbrief: de KS Nieuwsbrief is in 2022 2 x uitgekomen.

- KS Website: wordt door de penningmeester up-to-date gehouden.

V. Bestuurszaken

Het KS bestuur kwam op 9 oktober bijeen voor de Jaarvergadering in Schilde. Wegens de hoge inflatie in Senegal werd akkoord gegaan met een 10% salarisverhoging van de staf eveneens eenzelfde verhoging van de vergoeding van de vrijwilligers. Voor het door AMCRE gepresenteerde budget voor 2023 werd een bedrag van 43,330 Euro gegarandeerd. (dit staat reeds vermeld bij AMCRE) Met dankbaarheid werd kennis genomen van de door inspanningen van het KS bestuurslid Bert wederom verkregen donatie van de gemeente Schilde; ofschoon het exacte bedrag nog medegedeeld moet worden kan op een bijdrage van om en nabij de 2000 Euro worden gerekend. KS Bestuursleden Malinda Van Geijtenbeek - de Vos van Steenwijk en Melcher de Bosch Kemper besloten in 2022 definitief afscheid te nemen van het bestuur. De kandidatuur van een nieuw bestuurslid Maaike Smit Sibinga werd goedgekeurd. Op 10 November werd door het bestuur officieel afscheid genomen van voormalig KS penningmeester en PR lid Albert Kuiper, na een periode van 2006. jaar vrijwillige dienst verleend te hebben aan de Kemperstichting. Bij dezelfde gelegenheid werd kennis gemaakt met Maaike Smit Sibinga. In 2022 bracht voorzitter Carla samen met KS bestuurslid Jan een bezoek aan Pete, Cherif Lo. Carla ondernam samen met secretaris Wilma en logée Els Labberton een missie naar Gandiaye, en vervolgens aan Ndondol, Diarere en Pikine. Secretaris Wilma nam samen met bestuurslid Jan deel aan een AMCRE bestuursvergadering in mei 2022.

VI Financiën 2022

1. het Kemperfonds

Het jaar 2022 heeft door diverse rentestijgingen en de oorlog in Ukraine tot een fors verlies geleid op de financiële markten hetgeen ook ongunstig was voor de ontwikkeling van het Kemperfonds.

Zo was de waarde van het Kemperfonds op 1-1-2022 nog € 482.606,77 en op 31-12 2022 was de waarde gedaald tot € 405.801,13. Hierbij wel aangetekend dat de Kemperstichting € 25.000,- uit het Kemperfonds heeft laten overboeken op hun rekening courant voor betaling aan lopende projecten.

2. Overzicht van de ABN/AMRO Kemperrekening

Saldo per 1 jan. 2022: € 20.942,38
Inkomsten:
Bijdrage GROS SCHILDE € 2.495,00
Bijdrage Kemperfonds € 25.000,00
Donatie RKWO € 7.500,00
Donatie vrienden KS € 1.139,00
Totale inkomsten € 57.076,38
Uitgaven:
Declaraties AMCRE € 32.933
Kosten KvK € 40,00
Kosten website € 198,44
Bank- en transferkosten € 211,85
Aanschaf boeken € 81,60
Totaal uitgaven € 33.464,89-
Saldo per 31 december 2022 € 23.611,49

De Kemperstichting

terug