Jaarverslag 2021

Introductie

De invloed van de pandemie op het gebeuren in de leerherbergen was in 2021 gelukkig in z’n geheel teruggebracht, ofschoon er wel enige tijd mee gemoeid ging voordat alle activiteiten weer als voorheen waren opgestart. Dit leidde tot een zekere onderbesteding in vergelijking met ‘normale’ jaren, waardoor een aanzienlijk positief budget saldo overbleef eind ’21. Omdat de onderhandelingen met de centrale overheid ver bij de verwachtingen achterbleven, besloot het AMCRE/KS team zich in het vervolg meer toe te leggen op het verkrijgen van medewerking van de plaatselijke overheden.

I. Voortgang projecten

A. Training van dove kinderen

a) Lessen gebarentaal

Het schooljaar 2020/’21 begon in de meeste foyers op 1 november ’20, en telde 204 leerlingen waarvan 73 meisjes, verspreid over de 19 operationele foyers. Het totaal aantal leerlingen was iets lager dan het schooljaar daarvoor. Dit lag aan verschillende factoren: doorstroming van leerlingen naar stageplekken op plaatselijke werkplaatsen, moeite om kinderen die ver weg wonen onderdak te verschaffen. De lessen in alfabetisatie en gebarentaal werden gegeven door 24 monitors aangesteld door ouders en vrienden van doven. De lestijden waren weer normaal zoals voor de COVID epidemie. In 2021 werd voor het eerst les in gebarentaal gegeven aan 100 niet-doven, zoals ouders, vrienden van de doven en met name lagere school leerlingen. De samenwerking met de lagere scholen in de buurt van de foyers is vooral in 2021 een stuk beter geworden. Sommige schoolhoofden stelden zelfs klaslokalen ter beschikking voor deze lessen ter bevordering van een betere communicatie tussen wel en niet horenden. Een ander vermeldenswaardig feit is dat sommige gevorderde dove leerlingen hun monitor hielpen in het lesgeven aan nieuwe leerlingen. Hiervoor is ook een nieuwe aanpak ontworpen “aanpak van onderwijs voor doven door doven” en er werd speciaal les- en evaluatie materiaal ontworpen (‘fiche de suivie’) voor iedere leerling.

b) Controles

Gedurende 2021 konden de controle bezoeken van AMCRE weer hervat worden. Er vonden twee missies plaats: naar Kaolack (24 maart) aan de foyer in de ‘école inclusive’ waarmee problemen waren (zie Nieuwsbrief) en naar Gandiaye en Keur Madiabel (18-19 november). Maandelijks vonden controle bezoeken plaats in de foyers in de voorsteden van Dakar. Deze bezoeken werden uitgevoerd om deze foyers te begeleiden en om de nieuwe strategie te testen.

c) Training van de monitors

Door COVID moest de jaarlijkse training van doven monitors van december ’20 worden uitgesteld naar 2021. Deze cursus vond in twee delen op twee verschillende plekken plaats. Eén ervan in het Centre Culturel Kemper in Tivaouane Peuhl gedurende welke 15 monitors uit de nabij liggende regio’s getraind werden (18-25 januari). De tweede in de leerherberg van Keur Madiabel waar 9 monitors uit de nabije omgeving getraind werden (13-18 december). De laatste dag van de training werden ook de ouderorganisaties uitgenodigd, zodat deze hun feed-back konden geven op het programma. De sluiting van beide trainingen werd opgeluisterd door de aanwezigheid van de overheid: de Directie van de Alfabetisering in Nationale Talen (Tivaouane Peulh) en de Prefect (in Keur Madiabel).

d) Samenwerking met openbare scholen in de buurt van de foyers

Deze samenwerking is erg belangrijk voor de bevordering van de integratie van de dove kinderen in de samenleving van de horenden. De monitors van een aantal foyers voor doven (Gandiaye, Kaolack, Keur Madiabel, Bignona en Diohine) namen deel aan het programma “Cellules Pédagogiques”, georganiseerd door onderwijzers om het lager onderwijs uit te breiden met activiteiten van plaatselijk belang.

e) Samenwerking met de overheid

Op 20 mei 2021 vond er het lang verwachte overleg plaats met de DALN (Directie van de Alfabetisering en Nationale talen) van het Ministerie van Onderwijs. Het ging over een eerder gedane belofte tot onderlinge samenwerking. Concrete doel van het overleg was om te komen tot de erkenning van de inzet van de KS voor de doven, een deelname door het Ministerie in de kosten en samenwerking waar mogelijk tussen openbare lagere scholen en de doven foyers. Ook het maken van een video reportage stond op het KS verlanglijstje. Het Ministerie heeft zich toen gecommitteerd aan het voorbereiden van een nieuwe overeenkomst (Protocol d’Accord) met de KS, waarin tevens het bedrag van de overheidssteun zou worden opgenomen. Deze overeenkomst wordt nog steeds afgewacht. Daarom gaat AMCRE zich voortaan toeleggen op een mogelijke inbreng van Gemeentelijke Diensten.

f) Lesmateriaal

Door de reisbeperkingen tijdens de Covid epidemie, kwam voor de AMCRE staf meer tijd beschikbaar voor het verbeteren van het les materiaal. 4 Foyers ontvingen ook extra leermiddelen, dit ter aanvulling van wat zij van hun resp. gemeente eerder hadden ontvangen.

g) Werk na Opleiding

Behalve Keur Madiabel, dat een voorbeeld functie vervulde, zijn nu 7 andere foyers begonnen hun oud leerlingen van gevorderde leeftijd onder te brengen in lokale werkplaatsen van ambachtslieden om daar een vak te leren. Het gaat hier om kleermaker, kapper, bewerker van hout, metaal en aluminium, metselaar, elektriciën, schoenmaker, tuinder of restaurateur.

h) Vergoeding van monitors

Met de steun van de RKWO wordt het belangrijkste deel van de vergoeding van monitors door de KS gefinancierd. Voor elke foyer met een ouder vereniging wordt een bijdrage van 17% van de ouders verwacht - iets wat deze ouderverenigingen in veel plaatsen helaas niet op kunnen brengen.

B. Beter leven met verworven kennis

Dit programma van de KS sluit aan op het activiteiten programma van de Leerherbergen in Senegal.

Het voorstel ter rehabilitatie van de leerherbergen die daarvoor in aanmerking komen werd door de voormalig KS Voorzitter uitgewerkt en is bij de het Centre National des Ressources Educationnelles (CNRE) aangeboden.

C. Bevordering van Lezen

In 2021 leefden de leesactiviteiten op door toedoen van de twee door de KS gesteunde bibliotheken in Ndondol en Diarere. Het aantal leerlingen van de lagere scholen, middelbare scholen, studenten, etc. in beide lokaliteiten dat regelmatig boeken kwam lenen bedroeg 200. De bevoorrading met nieuwe boeken kon in 2021 wegens COVID niet plaats vinden en werd uitgesteld naar 2022.

D. Versterking van de infrastructuren (foyers en Leerherbergen)

Op een tweetal plekken vonden in 2021 bouwwerkzaamheden plaats: 1e. De bouw van een muur om de foyer in Gandiaye werd in 2021 aanbesteed en de bouw begonnen. Deze foyer, gebouwd volgens dezelfde architectuur als de leerherbergen, wordt beschouwd als een prototype voor de verdere ontwikkeling van foyers voor doven. 2e. Het gebouw in Keur Madiabel, waar de cursus voor monitors plaatsvond, werd in 2021 gerenoveerd.

II. AMCRE:

- AMCRE diende een activiteiten plan in met een budget voor 2022. In respons hierop gaf het KS bestuur aan garant te zullen staan voor een bedrag van maximaal 42,668 Euro.

- Het secretariaat van AMCRE bestond in 2021 uit 2 full-time krachten, waarvan de administrateur (Nfally Sany Diatta) en 1 stagiaire (Lamine Diallo). Verder waren er twee gespecialiseerde krachten voor het doven project: François Manga en diens assistent (Mamadou Seck).

- het Bestuur van AMCRE bestaat uit 5 onbezoldigde leden: Babacar Fall (voorzitter), Fatou Ndiaye (secretaris), Mamadou Hervé Fall (penningmeester), Félicité Salzman (2e penningmeester), Aliou Doumbouya (lid Communicatie) en twee adviseurs: Jan de Bosch Kemper (algemeen) en Honorine Fall (rekeningen).

III. Vrienden van de KS

De lijst van Vrienden van de KS in Frankrijk telt inmiddels een 50-tal families in Frankrijk en Nederland. De vrienden van de KS in Nederland ontvingen in december 2021 een speciale informatie brief over de KS en haar activiteiten. In Frankrijk zijn de vrienden in 2021 niet speciaal benaderd. Door alle vrienden van de KS is in totaal 1189 Euro bijgedragen.

IV. P.R. activiteiten

  • - Nieuwsbrief: de KS Nieuwsbrief is in 2021 2 x uitgekomen.
  • - KS Website: wordt door de penningmeester up-to-date gehouden.
  • - Door de Gemeente Schilde is in België 2.105 Euro bijgedragen. Op 26 september werd er een GROS fundraising expositie gehouden, waaraan KS bestuursleden Bert, Carla en Jan deelnamen.
  • - Na een eerste KS promotie video (2014) werd de productie gepland van een 2e promotie video-project, waarop getoond zal worden wat er van oud-leerlingen is geworden. Een contract werd opgesteld met BIB-Vision; het script werd geschreven door bestuurslid Jan. Uitvoering zal plaatsvinden in 2022.

V. Bestuurszaken

- Secretaris Wilma nam samen met bestuurslid Jan deel aan een AMCRE bestuursvergadering medio 2021. De KS jaarvergadering vond voor het eerst na COVID weer ‘live’ plaats, op 3 oktober in Schilde.

VI. Financiën 2021

Ook dit jaar heeft het Kemperfonds zich gunstig ontwikkeld en heeft het bestuur besloten om een deel van het rendement over te hevelen naar de bankrekening van de Kemperstichting.

Onderstaand het kostenoverzicht van de ABN/AMRO rekening van de Kemperstichting.

Kemperfonds

waarde op 1-1-2021 € 440.629,61

waarde op 31-12-2021 € 483.027,55

Belangrijkste donateurs in ’21 waren RKWO, GROS van de Gemeente Schilde in Belgie en het Kemperfonds

Rekeningoverzicht ABN/AMRO rek.1

Saldo per 1 jan. 2021: € 14.481,80
Inkomsten:
Bijdrage GROS SCHILDE € 2.105,00
Bijdrage Kemperfonds € 25.000,00
Donatie RKWO € 10.000,00
Donatie vrienden KS € 1.189,00
teruggave KvK € 48,40
Totale inkomsten € 52.824,20
Uitgaven:
Declaraties AMCRE € 31.531,00
Kosten KvK € 40,40
Kosten website € 144,32
Bank- en transferkosten € 156,50
Totaal uitgaven € 31.881,82 -
Saldo per 31 december 2021 € 20.942,38

De Kemperstichting

terug