Jaarverslag 2020

Jaarverslag van de Kemperstichting over het jaar 2020

I. Introductie: Senegal en Covid-19

Ook Senegal werd getroffen door de Covid-19 epidemie: de scholen werden uit voorzorg gesloten vanaf 16 maart tot 12 november. Naar voorbeeld van het ministerie van onderwijs werden ook geen doven cursussen gegeven gedurende die tijd, onder voorwaarde dat de 25 actieve monitors van 21 doven trainingen regelmatig thuis contact zouden houden met hun leerlingen om hen voor te lichten en te begeleiden hoe zich te gedragen tijdens deze pandemie. Een belangrijke rol speelde hierin de whatsapp groep “Actie voor de doven” waarmee de monitors onderling contact konden houden, en ook met de AMCRE staf. Via deze Whatsapp groep kon een video worden ver-spreid over de nieuwe covid-19 gezondheidsregels. Zo kon het KS programma voor de doven ge-durende het schooljaar 2019-2020 overeind blijven en werden er in de doven foyers geen be-smettingen gemeld. Tussen medio november en medio december waren alle 21 foyers weer actief.

II. Voortgang projecten

A. Training van dove kinderen

a) de lessen gebarentaal

Het schooljaar 2020 dat al op 1 november 2019 begon, telde 263 leerlingen verspreid over het land, waarvan 91 meisjes. Zij kregen les in alphabetisatie en gebarentaal van 28 monitors aangesteld door 21 verenigingen van ouders en vrienden van doven. Van deze 28 monitors ontvingen 25 een KS toelage. De lestijden waren van 8 tot 12, of 9 - 13 uur, behalve in Rufisque: van 15 - 19 uur. Normaal gesproken zou het schooljaar 8 maanden duren, maar door de Covid-19 epidemie werd dit 5 maanden. Volgens afspraak met AMCRE hielden de monitors gedurende de overgebleven 3 maanden echter contact met de leerlingen thuis, hun ouders en ook met werkgevers van doven, o.a. om de COVID-19 voorzorg maatregelen uit te leggen. Ook werd ge-durende deze tijd les in gebarentaal gegeven aan niet-doven, zoals ouders, vrienden van de doven en enkele lagere school leerlingen.

b) de controles

Voordat de Covid-19 epidemie uitbrak, met strenge beperkingen op vervoersbewegingen tussen de steden in het gehele land, die duurden van 23 maart tot 30 juni, had het AMCRE team nog net de gelegenheid gehad voor een aantal veld bezoeken naar foyers in Nioro du Rip, Keur Madiabel, Joal Fadiouth, St. Louis, Pete, en Ndondol. Gedurende deze missies werden de AMCRE bestuur of stafleden versterkt door hetzij bestuursleden van de KS, hetzij door Vrienden van de KS op bezoek in Senegal. Ook konden er toen nog face-to-face vergaderingen gehouden worden tussen AMCRE en KS bestuursleden om de missie resultaten te bespreken. Bij deze gelegenheid werd tevens overeenstemming bereikt over de uitvoering van de aanbevelingen van de van december ’18 t/m januari ’19 uitgevoerde interne evaluatie. In het laatste kwartaal van 2020 hernam AMCRE staf de veldbezoeken; aan de beurt kwamen de foyers in Gandiaye en Keur Madiabel.

c) training van de trainers

De jaarlijkse training van doven trainers (monitors) van dec.’20 moest worden uitgesteld naar 2021. Het is de bedoeling deze cursus dan op twee verschillende plekken te organiseren: een in het gebruikelijke training centrum in de Niayes (voor monitors uit 12 nabij liggende regio’s), en een in Keur Madiabel (monitors uit 7 regio’s), waar een van de monitors met voldoende ervaring opgeleid wordt om deze training zelfstandig te kunnen verzorgen.

d) Samenwerking met de overheid

Overleg met het Ministerie van Onderwijs over de belofte tot onderlinge samenwerking (Zie Pro-tocol d’Accord van augustus 2016) liep vast op wijziging van diensten binnen het Ministerie. Doel is is de erkenning van de inzet van de KS voor de doven, een deelname door het Ministerie in de kosten en samenwerking waar mogelijk tussen openbare lagere scholen en de doven foyers. Voor dat laatste werd een aantal plannen gesmeed, o.a. dat de KS de training van onderwijzers in doventaal zou verzorgen. Het ministerie van Onderwijs beloofde een reportage over dovenonder-wijs te financieren en een bescheiden deelname in de salaris kosten voor 2021. In april werd door de KS een formele aanvraag/herinnering gestuurd en aan het Ministerie, tot op heden zonder antwoord.

e) Lesmateriaal:

door de reisbeperkingen kwam meer tijd beschikbaar voor het verbeteren van het les materiaal. Zoals een nieuwe uitgave van de handleiding voor doven monitors, ditmaal niet op dvd’s, maar op USB sleutels. Zo kunnen de monitors die nu uitgerust zijn met een tablet, nieuwe en/of populaire gebaren filmen en terugsturen naar AMCRE en blijft de handleiding up-to-date. Dit in aanvulling op het bestaande lesmateriaal: een geïllustreerd “Larousse du maternel”, kaarten voor het leren van het alfabet en tellen, en een IPAD om de bij de handleiding behorende video’s te bekijken.

f) Werk na Opleiding:

de foyer van Keur Madiabel gaat voor in hoe de plaatselijke associatie van ouderen en vrienden, na overleg met de gevorderde leerlingen over hun vakkeuze, contractjes af - sluiten met lokale handwerkslieden die vervolgens ook les kregen in gebarentaal. Zo werd met succes een viertal dove kinderen opgenomen in een naai-atelier, een meubelmakerij, ijzersmederij, huishouden.

B Beter leven met verworven kennis

Gedurende de 1ste golf is er een lockdown van 3 maanden geweest, die ook vele andere activiteit-en lamlegden, zoals overleg met de overheid. Vanaf juli is dat echter weer langzaamaan op gang gekomen, zodat de KS voorzitter in zijn capaciteit als adviseur van dienst CNRE van het Minis-terie van Onderwijs verder kon werken aan het projectvoorstel “Rehabilitation des Centres des Ressources Educationnelles”. Elf van deze merendeels door UCN Amsterdam gefinancierde gebouwtjes die uit ’90 dateren zijn hard aan renovatie toe. Dit zal zowel het KS programma ter bevordering van het lezen, als het onderwijs aan dove kinderen ten goede komen.

C. Bevordering van Lezen

Ofschoon de leesactiviteiten wegens de algemene Covid19 verordeningen in 2020 gestopt waren, werden de twee door de KS gesteunde bibliotheken in Ndondol en Diarere goed bezocht.

II. AMCRE:

-

Van het door AMCRE voorgestelde activiteiten plan met budget voor 2020-2021 werd door het KS bestuur aangegeven gedurende 2021 garant te staan voor een bedrag van maximaal 42,336 E.

-

Het secretariaat van AMCRE bestond in 2020 uit 3 krachten, waarvan de Administrateur (Nfally Sany Diatta) met een maandelijkse toelage, 1 stagiaire met een maandelijkse vergoeding (Lamine Diallo) en een adviseur voor het doven programma (François Manga) met diens assist-ent (Benjamin Diatta), beiden met een dagvergoeding voor gewerkte dagen. AMCRE is ver-huisd naar het nieuwe kantoor. Adres: Cité Keur `Salaam, Immeuble 241, in Tivaouane Peuhl-Niaga.

-

het Bestuur van AMCRE bestaat uit 5 onbezoldigde leden: Babacar Fall (voorzitter), Fatou Ndiaye (secretaris), Thierno Ndiaye (penningmeester), Félicité Salzman (2e penningmeester), Lid Communicatie (Aliou Doumbouya), en twee adviseurs: Jan de Bosch Kemper (algemeen) en Honorine Fall (rekeningen)

-

de overeenkomst tot samenwerking tussen KS en AMCRE getekend op 23-9-2015, werd met vijf jaar verlengd tot 23-9-2025.

III. Vrienden van de KS

De lijst van Vrienden van de KS in Frankrijk telt inmiddels 15 namen en die van Vrienden van de KS in Nederland 29 namen. De vrienden van de KS in Nederland ontvingen in december 2020 een speciale informatie brief over de KS.

IV. P.R. activiteiten

  • Nieuwsbrief: is in 2020 3x uitgekomen
  • Website: wordt door de penningmeester up-to-date gehouden
  • Via fundraising door de Gemeente Schilde in België: 2,115 Euro
  • Lille fundraising: door COVID kon de lokale zomer markt helaas niet doorgaan, desalniettemin werd er door de Vrienden van de KS in Frankrijk 656 Euro opgehaald.

V. Bestuurszaken

-

Twee bestuursleden (de Penningmeester en de Secretaris) waren begin 2020 in Senegal zodat met AMCRE overlegd kon worden over AMCREs zienswijze m.b.t. de conclusies en aanbevelingen van de interne evaluatie. Met uitzondering van een aanpassing van de vergoeding van de monitors, werd op de meeste andere punten overeenstemming bereikt. Tot genoegen van de KS bestuurs-leden kon geconstateerd worden dat de uitvoering van een aantal aanbevelingen reeds in 2019 was ingezet.

-

Als gevolg van de Covid 19 epidemie was reizen niet mogelijk en kon er daarom geen fysieke KS bestuursvergadering plaats vinden. De jaarvergadering vond daarom digitaal plaats op 11 ok-tober. De KS Voorzitter kondigde tijdens deze vergadering zijn aftreden aan per 13 februari 2021 en het voorstel voor zijn vervanging door de Vice Voorzitter werd in principe goedgekeurd.

VI. Financiën

Begin 2020 kende het Kemperfonds een flinke daling van het kapitaal als gevolg van de onrust op de financiële markt. In de loop van het jaar herstelde de financiële markt zich met als gevolg een toch nog gunstig resultaat voo

r het Kemperfonds. Dit jaar hebben wij gelukkig geen beroep hoeven te doen op dit fonds omdat wij over voldoende gelden beschikten op onze bankrekening ook a.g.v. gunstige donaties door onze sponsoren.

Saldo Kemperfonds 31-12-2019 € 426.283

Saldo Kemperfonds 31-12-2020 € 440.630

Onderstaand is het overzicht weergegeven van de ABN/AMRO rekening van de Kemperstichting.

Saldo per 1 jan. 2020: € 29.529,02
Inkomsten:
Bijdrage GROS SCHILDE € 2.215,00
Donatie St. Goppel Reedijk € 4000,00
Donatie RKWO € 10.000,00
Totale inkomsten € 17.379,00
Uitgaven:
Declaraties AMCRE € 31.507,00
Kosten KvK € 48,40
Kosten website € 141,78
Bank- en transferkosten € 179,40
Aanschaf boeken € 549,62
Totaal uitgaven € 32.426,20-
Saldo per 31 december 2020 € 14.481,82

De Kemperstichting

terug