Jaarverslag 2019

Jaarverslag van de Kemperstichting over het jaar 2019

A Voortgang per KS programma onderdeel

1 Alfabetisering van dove kinderen

Evaluatie KS programma voor doven

Wilma Goppel en Theo Hoorntje hebben de eerste maanden van 2019 een interne evaluatie van ons programma voor doven uitgevoerd. Begeleid door Nfally Diatta, François Manga en Benjamin Diatta hebben zij naast de KS Foyers voor doven ook enkele scholen voor doven bezocht. Verder voerden zij gesprekken met Senegalese organisaties van doven en geïnteresseerde diensten van de Overheid. In juli 2019 circuleerden zij hun eindrapport dat zij in de algemene bestuursvergadering van 27 september 2019 presenteerden.

Hun bevindingen werden in het algemeen herkend door de medebestuursleden en de voorzitter dankte Theo en Wilma voor hun inzet.

Deel van hun aanbevelingen, met name betreffende de administratie en de relatie met AMCRE, zijn inmiddels al ingevoerd, terwijl andere aanbevelingen, met name betreffende de voorwaarden die gesteld worden voor de opening van plaatselijke ‘foyers voor doven’ en het verstrekken van subsidies, nog verder zullen worden behandeld. Hierin zal ook AMCRE en het Ministerie van Onderwijs nog verder worden geraadpleegd. Het KS bestuur zal verdere ontwikkeling van dit programma jaarlijks bijhouden door middel van een ‘checklist’.

Lesmateriaal

Met een donatie van het UCN (rechtstreeks aan AMCRE) is eind maart een begin gemaakt met de levering van “tablets” aan de operationele monitors. Op een bijgeleverde USB sleutel ontvingen zij kopie van het lesboek met 8 modulen gebarentaal. Met de tablets hebben zij nu ook de mogelijkheid om hun data base uit te breiden en om de in gebruik zijnde plaatselijk gebarentaal te filmen.

Gebarentaal

Op 23 april werd door de ‘Unité de Recherche en Ingénierie Culturelle et en Antropologie (URICA)’ van het IFAN een workshop georganiseerd over het gebruik van gebarentaal in Senegal. Dit project, van de Universiteit van Dakar en waaraan ons programma voor doven haar ervaring zal bijdragen, moet uiteindelijk leiden tot de erkenning van gebarentaal tot officieel erkende taal in Senegal.

Training in gebarentaal

Voor 8 nieuwe monitors, waarvan 6 vrouwen, werd op 13 november de initiatie gestart in communicatie per gebarentaal voor doven. Dit was de 13e opleidingscursus voor monitors die zijn voorgedragen door plaatselijke Associaties van ouders die een ‘Foyer voor doven’ hebben geopend met één of twee klassen. Eén van deze nieuwe monitors komt ter vervanging van een monitor die zich heeft teruggetrokken.

Op 10 december sloten 6 oudere monitors aan voor bijscholing. Zoals gebruikelijk nemen ook dove vertegenwoordigers van Nationale Associaties als ‘resource person’ deel in deze cursussen. Deze 13e cursus werd op 21 december afgesloten.

Einde schooljaar 2018 – 2019

Dit schooljaar waren er 16 foyers voor doven actief waarvan 5 met twee klasjes. Met 21 monitors (waarvan 9 vrouwen) werden in totaal 209 dove leerlingen ingeschreven. Er waren 13 foyers die dit jaar inactief bleven omdat zij niet aan de gestelde voorwaarden voldeden om voor een subsidie in aanmerking te komen. De belangrijkste reden hiervoor was dat er plaatselijk te weinig nieuwe dove leerlingen waren om te alfabetiseren. Deze ‘foyers’ blijven echter, met vrijwillige begeleiders, op eigen kracht bestaan ook als ontmoetingsplaats voor gealfabetiseerde doven.

2. Leven met op school verworven kennis

Versterking Leerherbergen (CRE)

Het programma waarin de ‘Centres de Ressources Educationnelles’ (CRE) ontstonden, die wij in het Nederlands als ‘Leerherbergen’ benoemden, werd dertig jaar geleden door de KS voorzitter begonnen in samenwerking met het UNESCO Centrum Nederland (UCN). Dat was in opvolging tot de oproep onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen: “Education for All”. Gedurende de jaren ’90 werden er in Senegal 11 CRE gebouwd. Terwijl deze typische gebouwtjes de tand destijds goed hebben doorstaan zijn de meeste toe aan renovatie.

Het ‘Centre Nationaal de Ressources Educationnelles (CNRE)’ van het Ministerie van onderwijs stelde een meerjarenplan op waarin gemeenten worden aangemoedigd om de bestaande CRE’s om te bouwen tot een ‘Centre Communautaire de Ressourses Educationnelles’ (CCRE)’. Daarin blijft het management van een CRE een Associatieve zaak, zoals door een plaatselijke Unesco club, terwijl de infrastructuur van zo’n centrum duidelijk wordt gekenmerkt als een “gemeentelijk erfgoed”.

De voorzitter van KS werd door het CNRE uitgenodigd in dit project te adviseren. Daarbij werd duidelijk gesteld dat de mogelijke inbreng van KS beperkt zal moeten blijven tot haar eigen programma’s : “voor alfabetisering en integratie van doven” of ter bevordering van “beter leven met verworven kennis”.

Boeken en bevordering van het lezen

Gedurende 2019 vervolgde KS haar inzet ter bevordering van het lezen in twee Leerherbergen (Diarère en Ndondol). In beide Centra ontvangt een promotor/bibliothecaris (leraar van nabije openbare school) van KS een bescheiden vergoeding voor het beheer van de bibliotheek. Gedurende de laatste jaren hebben deze medewerkers een uitleenbibliotheek beheerd met beiden meer dan 100 geregistreerde lezers. De selectie van nieuwe boeken is door hen gekozen en door KS geleverd.

KS verwacht haar programma ”beter leven met verworven kennis” in de komende jaren te kunnen uitbreiden met lees- en punctuele thematische activiteiten in Leerherbergen die worden opgenomen in het rehabilitatie programma van het CNRE.

Opening bibliotheek in CRE van Malika

Op 5 mei vond de formele opening plaats van de herstelde bibliotheek in de CRE (Leerherberg) van Malika en de cursus daar: Alfabetisering van dove kinderen in de foyer (klasje) geïnstalleerd in deze CRE. De opening werd verricht door de burgemeester, leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs en van de dienst Sociale zaken evenals ouders van dove kinderen. Wij kunnen dit evenement als ‘mijlpaal’ kenmerken waar de plaatselijke belanghebbenden met een hernieuwde UNESCO club het initiatief namen hierin bijgestaan door KS en het UNESCO Centrum Nederland (UCN).

Samenwerking tussen KS en het CNRE

Gedurende 2018 hebben AMCRE en de president van KS hun contacten versterkt met het ‘Centre National de Ressources Educationnelles’ (CNRE), een technische dienst van het Ministerie van Onderwijs. Geïnspireerd door ‘La Caravane de l’Alphabétisation’, het project uit de jaren ’90 waarin de CRE (Leerherbergen) ontstonden, zette het CNRE met haar faciliteiten in Dakar een aantal activiteiten van dit project voort. In de context van decentralisatie interesseert dit Nationale Centrum zich thans in een mogelijke ‘renaissance’ van de oude Leerherbergen in gemeenten die zich daadwerkelijk willen inzetten deze CRE deel te maken van het plaatselijke netwerk van sociaal culturele onderwijs voorzieningen. Waar het hier een project van het CNRE betreft vult KS aan met haar programma ter bevordering van gebruik van verworven kennis. In die zin helpt KS de renaissance van de nu 20 jaar oude Leerherbergen met de inrichting van multimedia bibliotheken waaraan een beperkt activiteiten programma is verbonden. In enkele CRE zijn ook “foyers voor doven” ondergebracht.

Een ‘Protocole d’Accord’ getekend tussen KS en het CNRE

Op 26 september tekende KS een ‘Protocole d’Accord’ (overeenkomst) waarin samenwerking wordt toegezegd in de realisatie van het CNRE project ter versterking van 11 al bestaande CRE (Leerherbergen) in Senegal. Hierin zullen deelnemende gemeenten hun CRE moeten inschrijven als ‘patrimoine communal’ (gemeentelijk erfgoed) met toezegging van het beheer ervan door een plaatselijke UNESCO club of een soortgelijke vereniging werkzaam voor het nut van het algemeen.

B Organisatie en KS bestuur

Jaarvergadering 28 september 2019

Op 28 september hield KS haar jaarvergadering in Den Haag. Hier presenteerden Wilma en Theo hun bevindingen en aanbevelingen. Zoals gebruikelijk werd gedurende deze jaarvergadering het beheer door AMCRE van donaties doorgelicht en goedgekeurd. Vervolgens werd de aanvraag van AMCRE voor KS donaties gedurende het jaar 2020 behandeld. De aanvraag was hoger dan voorgaande jaren waar het ook een aanvraag inhield voor hulp aan de rehabilitatie van Leerherbergen (CRE) en de bouw van enkele ‘Foyers’ voor doven. In verband met beschikbare middelen en verwachte bijdragen van derden werd deze aanvraag gekort. Zodoende kan AMCRE gedurende het jaar 2020 een maximum van € 43.606. bij KS declareren. Zoals in voorgaande jaren vallen deze KS donaties in drie groepen: a) het programma voor de doven; b) beter leven met verworven kennis c) kosten van AMCRE voor de administratie, promotie en begeleiding van KS programma’s. Binnen een groep kan AMCRE de doelstelling van een donatie aanpassen aan heersende omstandigheden, maar de totale som beschikbaar gesteld per groep ligt vast.

Wijziging van het KS bestuur

Aan het slot van de jaarvergadering nam Theo afscheid als bestuurslid. Hij blijft verder met ons verbonden als KS vriend.

Versterking van onze werkwijzen

C. Samenwerking met AMCRE en andere partners

De Association des ‘Amis des Centres de Ressources Educationnelles (AMCRE)’ publiceerde in augustus 2019 een nieuwe versie van de folder “Alphabétisation des Enfants sourds”. Deze folder, waarin de strategie van dit KS programma zoals ook de werkwijze en resultaten zijn gepubliceerd, werd ook in het Nederlands vertaald.

In het voorjaar van 2019 presenteerde AMCRE haar jaarrapport over het jaar 2018.

Het bestuur van AMCRE bestond uit 5 leden en blijft onveranderd.

Gedurende het kalenderjaar jaar 2019 declareerde AMCRE bij KS in totaal € 27.979 .

Deze donaties werden gedurende 2019 als volgt ingezet:

- programma “alfabetisering en intégratie van doven”: 75% - programma “beter leven met verworven kennis (biblio en lecture) : 4% - administratie en begeleiding door AMCRE: 21% Het hoge percentage van administratieve kosten en voor begeleiding van KS projecten komt voort uit de karakteristiek van de KS programma’s met veel uitvoerders gespreid over een groot gedeelte van Senegal.

Behalve donaties van KS ontving AMCRE ook bescheiden bijdragen van derden.

Het bureau van AMCRE was ook gedurende 2019 gevestigd in het pand n° 241 in de wijk “Keur Salam” van de gemeente ‘Tivaouane Peulh’ (voorstad van Dakar). Dit gebouw aangekocht door Jan de Bosch Kemper werd evenals de project auto belangeloos aan AMCRE ter beschikking gesteld.

In haar vergadering van 27 juli 2019 reorganiseerde zij haar bureau (mede zoals voorgesteld door de interne KS evaluatie). Behalve één administrateur (Nfally Diatta) in vaste dienst komen daar nu twee assistenten bij (Benjamin Diatta en Lamine Diallo) die zich in het bijzonder zullen bezighouden met de twee KS programma’s.

Het ‘Reseau de Foyers de Sourds’ (RFS)

In haar jaarvergadering van 30 augustus 2019 gaf RFS aan dat zij de structuur van hun bureau gaat wijzigen. Benjamin Diatta verliet het RFS bureau als secretaris en werd assistent in het AMCRE team. Als adviseur blijft hij met RFS verbonden. Verder vroeg RFS aan AMCRE hen te helpen bij de organisatie van een aantal bijeenkomsten om de KS strategie voor onderwijs van dove kinderen beter bekend te maken.


In het bureau van AMCRE in Tivaouane Peulh werd op 10 april vergaderd. Behalve het bestuur van AMCRE namen in deze vergadering ook Jan (de voorzitter van KS) en Theo (adviseur van KS) deel. Gedurende deze ontmoeting werden werkwijzen geëvalueerd met het oog op mogelijke versterking hiervan. Onze inzet voor de doven en bevordering van het lezen heeft erkend resultaat en er zijn positieve ontwikkelingen in contacten en samenwerking met overheidsinstellingen in de onderwijs en sociale sector. Graag willen wij die verder uitbreiden naar geïnteresseerde internationale instellingen. Om deze mogelijkheid te bevorderen werd onder andere besloten de financiële administratie te formatteren volgens een algemeen bekend programma (ciel compta).

Op 22 april 2018 werden aan de voorzitter Jan de Bosch Kemper uit handen van de ambassadeur van Nederland in Senegal, de versierselen uitgereikt, behorende bij zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau.

KS Jaarvergadering

Op 13 oktober 2018 hield de Kemperstichting haar jaarvergadering in Schilde. Na 12 jaar heeft Albert Kuiper om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van het KS bestuur. Albert zal in de toekomst wel als adviseur bij KS betrokken blijven. Het bestuur dankte hem voor zijn onvermoeide inzet en wenst hem sterkte.Theo Hoorntje werd uitgenodigd en aanvaarde om als KS bestuurslid toe te treden.

Zoals gebruikelijk stond op de agenda de aanvraag van AMCRE voor activiteiten in Senegal onder de twee KS programma’s: “Alfabetisering van dove kinderen” en “Beter leven met verworven kennis”. AMCRE diende aan aanvraag in ter financiering van activiteiten in 2019 tot een bedrag van € 65,914. KS bestuur gaf haargoedkeuring voor de financiering van € 46.250. 70% daarvan voor het programma voor de doven, 8% daarvan voor het programma ter bevordering van beter leven met verworven kennis, en 22% voor het functioneren van AMCRE. Daarin is begrepen een verwachte donatie van RKWO voor de dekking van beurzen aan dove kinderen en een verwachte donatie van GROS voor de opleiding van monitors.

Zoals in de vorige jaren betreft het hier een door KS ter beschikking gesteld krediet. AMCRE schiet uit eigen middelen de kosten voor van goedgekeurde activiteiten en declareert binnen het ter beschikking gestelde krediet.

Evaluatie van de KS inzet voor de doven in Senegal

Gedurende deze jaarvergadering werd verder besloten dat een ‘interne evaluatie’ zal worden uitgevoerd door twee bestuursleden: Theo Hoorntje en Wilma Goppel. Deze evaluatie heeft ten doel de strategie en uitvoering van het programma voor de alfabetisering en integratie van doven kinderen te beoordelen en aanbevelingen op te stellen ter verhoging van de doeltreffendheid, de efficiency en de duurzaamheid van dit programma met het oog op onze toekomstige inzet.

In december begonnen de evaluatoren met ontmoetingen, interviews en bezoeken aan diensten en foyers in Dakar en omstreken. Deze zullen in Januari 2019 worden voortgezet met interviews en bezoeken aan foyers in het binnenland. Een rapport zal aan het KS bestuur ter beoordeling en exploitatie worden voorgelegd in 2019.

C FINANCIELE ZAKEN

Het jaar 2019 is erg gunstig geweest voor de ontwikkeling van het Kemperfonds in beheer bij van Ooyen en van Eeghen. Er is dan ook besloten om een deel van het behaalde rendement over te hevelen naar de bankrekening van de Kemperstichting ten gunste van de uitvoering haar programma’s voor 2020.

De waarde van het Kemperfonds was op 31 december 2019 € 426.283.

Kemperfonds

waarde op 1-1-2019 : € 384.352,00

waarde op 31-12-2019 € 426.283

Onderstaand is het overzicht weergegeven van de ABN/AMRO rekening van de Kemperstichting.

Saldo per 1 jan. ’19: € 27.861,47,-
Inkomsten:
Bijdrage GROS SCHILDE € 2.970,00
Donatie Viridis € 744,00
Dnatie St. Gelderhorst € 500,00
Overboeking Kemperfonds € 25.000,00
Totale inkomsten € 58.219,47
Uitgaven:
Declaraties AMCRE € 27.979,00
Kosten KvK € 48,40
Kosten website € 138,00
Bank- en transferkosten € 266,75
Stichtingskosten € 258,30
Totaal uitgaven € 28.690,45-
Saldo per 31 december 2019 € 29.529,02

De Kemperstichting

terug