Jaarverslag 2018

Jaarverslag van de Kemperstichting over het jaar 2018

A Voortgang per KS programma onderdeel

1 Alfabetisering van dove kinderen

Training in gebarentaal

Van 19 november tot 29 december is training in gebarentaal verzorgd in twee fases:

  • - van 19 tot 15 december ontvingen 6 monitors die worden ingezet in 3 nieuw te openen foyers, een initiale training;
  • - van 17 tot 19 december ontvingen 6 monitors al werkzaam in bestaande foyers een bijscholing.

Dit was al weer de elfde cursus die werd gegeven door Francois Manga (onderwijzer en tolk gebarentaal) geassisteerd door Benjamin Diatta.

Hiermee komt het totaal van geïnitieerde monitors op 77. Daarvan waren gedurende het schooljaar 2018-2019 21 monitors effectief werkzaam in een totaal van 16 foyers voor doven met 209 dove leerlingen waarvan 188 met een beurs.

Nieuwe Federatie van Associaties van doven in Senegal

Er zijn in Senegal een twintigtal associaties van doven waarvan enkelen die zich nationaal noemen. Om de rechten van doven te bevorderen is het van belang dat zij zich verenigen. Jan en het AMCRE team werden in Dakar benaderd door de dienst Sociale zaken bij het Ministerie van Gezondheid, met een verzoek te helpen bij de totstandkoming van dit overkoepelende orgaan. De gekozen voorzitter van het voorlopig bestuur van deze Federatie onderhoudt direct contact met Jan met name in verband met het KS project “1000 lesplaatsen voor doven”.

Condities waaronder KS beurzen voor doven worden verstrekt

In het schooljaar 2018-2019 waren er 29 Associaties van ouders en vrienden van doven die een Foyer (dovenklasje) beheerden. Daarvan waren 16 Associaties met 21 dovenklasjes effectief door KS met beurzen gesteund. De verlening van beurzen aan de overige 13 foyers (waarvan 1 met 2 dovenklasjes) kwam nog niet tot stand of werd onderbroken omdat de foyer van desbetreffende Associatie nog niet of niet meer voldeed aan de gestelde condities: - gebrek aan lesruimte en meubilair (2 foyers); - onvoldoende leerlingen (8 foyers); - gebrekkige organisatie (2 foyers); - vertrek van de monitor (1 foyer). In principe krijgt elk dovenklasje niet meer dan 8 beurzen ook als er meer leerlingen zijn. De plaatselijke Associaties van ouders en vrienden wordt gevraagd om in de kosten van de dovenklasjes deel te nemen met een beperkte directe bijdrage. Deze is gelijk aan wat van ouders verwacht wordt bij te dragen per kind om daarvoor toegang te krijgen tot een openbare lagere school.

Lessen in communicatie per gebarentaal aan ouders en vrienden van doven

Om sociale integratie van doven te bevorderen kunnen monitors eveneens 2x2 uur per week een les gebarentaal verzorgen aan ouders en vrienden van dove leerlingen. Van deze mogelijkheid werd geen gebruik gemaakt. Meer promotie van deze mogelijkheid is vereist.

Ontwikkeling van het lesmateriaal en inspecties

Er werd verder gewerkt aan de ontwikkeling van het lesmateriaal met name betreffende de registratie van gebarentaal. Vier inspectie missies werden uitgevoerd in de regio Dakar, Rufisque, Pikine en Diamaguème en twee naar het binnenland waarbij de foyers in regio Kaolack, Kaffrine, Kolda, Ziguinchor en Thies werden bezocht.

Benjamin Diatta, de assistent van François Manga hielp bij de versterking van het netwerk van Foyers en viel in bij Foyers in Dakar bij absentie door ziekte van een monitor.

2 Beter leven met op school verworven kennis

Opening bibliotheek in CRE van Malika

Op 5 mei vond de formele opening plaats van de herstelde bibliotheek in de CRE (Leerherberg) van Malika en de cursus daar: Alfabetisering van dove kinderen in de foyer (klasje) geïnstalleerd in deze CRE. De opening werd verricht door de burgemeester, leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs en van de dienst Sociale zaken evenals ouders van dove kinderen. Wij kunnen dit evenement als ‘mijlpaal’ kenmerken waar de plaatselijke belanghebbenden met een hernieuwde UNESCO club het initiatief namen hierin bijgestaan door KS en het UNESCO Centrum Nederland (UCN).

Samenwerking tussen KS en het CNRE

Gedurende 2018 hebben AMCRE en de president van KS hun contacten versterkt met het ‘Centre National de Ressources Educationnelles’ (CNRE), een technische dienst van het Ministerie van Onderwijs. Geïnspireerd door ‘La Caravane de l’Alphabétisation’, het project uit de jaren ’90 waarin de CRE (Leerherbergen) ontstonden, zette het CNRE met haar faciliteiten in Dakar een aantal activiteiten van dit project voort. In de context van decentralisatie interesseert dit Nationale Centrum zich thans in een mogelijke ‘renaissance’ van de oude Leerherbergen in gemeenten die zich daadwerkelijk willen inzetten deze CRE deel te maken van het plaatselijke netwerk van sociaal culturele onderwijs voorzieningen. Waar het hier een project van het CNRE betreft vult KS aan met haar programma ter bevordering van gebruik van verworven kennis. In die zin helpt KS de renaissance van de nu 20 jaar oude Leerherbergen met de inrichting van multimedia bibliotheken waaraan een beperkt activiteiten programma is verbonden. In enkele CRE zijn ook “foyers voor doven” ondergebracht.

Een ‘Protocole d’Accord’ getekend tussen KS en het CNRE

Op 26 september tekende KS een ‘Protocole d’Accord’ (overeenkomst) waarin samenwerking wordt toegezegd in de realisatie van het CNRE project ter versterking van 11 al bestaande CRE (Leerherbergen) in Senegal. Hierin zullen deelnemende gemeenten hun CRE moeten inschrijven als ‘patrimoine communal’ (gemeentelijk erfgoed) met toezegging van het beheer ervan door een plaatselijke UNESCO club of een soortgelijke vereniging werkzaam voor het nut van het algemeen.

B Organisatie en KS bestuur

Versterking van onze werkwijzen

In het bureau van AMCRE in Tivaouane Peulh werd op 10 april vergaderd. Behalve het bestuur van AMCRE namen in deze vergadering ook Jan (de voorzitter van KS) en Theo (adviseur van KS) deel. Gedurende deze ontmoeting werden werkwijzen geëvalueerd met het oog op mogelijke versterking hiervan. Onze inzet voor de doven en bevordering van het lezen heeft erkend resultaat en er zijn positieve ontwikkelingen in contacten en samenwerking met overheidsinstellingen in de onderwijs en sociale sector. Graag willen wij die verder uitbreiden naar geïnteresseerde internationale instellingen. Om deze mogelijkheid te bevorderen werd onder andere besloten de financiële administratie te formatteren volgens een algemeen bekend programma (ciel compta).

Op 22 april 2018 werden aan de voorzitter Jan de Bosch Kemper uit handen van de ambassadeur van Nederland in Senegal, de versierselen uitgereikt, behorende bij zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau.

KS Jaarvergadering

Op 13 oktober 2018 hield de Kemperstichting haar jaarvergadering in Schilde. Na 12 jaar heeft Albert Kuiper om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van het KS bestuur. Albert zal in de toekomst wel als adviseur bij KS betrokken blijven. Het bestuur dankte hem voor zijn onvermoeide inzet en wenst hem sterkte.Theo Hoorntje werd uitgenodigd en aanvaarde om als KS bestuurslid toe te treden.

Zoals gebruikelijk stond op de agenda de aanvraag van AMCRE voor activiteiten in Senegal onder de twee KS programma’s: “Alfabetisering van dove kinderen” en “Beter leven met verworven kennis”. AMCRE diende aan aanvraag in ter financiering van activiteiten in 2019 tot een bedrag van € 65,914. KS bestuur gaf haargoedkeuring voor de financiering van € 46.250. 70% daarvan voor het programma voor de doven, 8% daarvan voor het programma ter bevordering van beter leven met verworven kennis, en 22% voor het functioneren van AMCRE. Daarin is begrepen een verwachte donatie van RKWO voor de dekking van beurzen aan dove kinderen en een verwachte donatie van GROS voor de opleiding van monitors.

Zoals in de vorige jaren betreft het hier een door KS ter beschikking gesteld krediet. AMCRE schiet uit eigen middelen de kosten voor van goedgekeurde activiteiten en declareert binnen het ter beschikking gestelde krediet.

Evaluatie van de KS inzet voor de doven in Senegal

Gedurende deze jaarvergadering werd verder besloten dat een ‘interne evaluatie’ zal worden uitgevoerd door twee bestuursleden: Theo Hoorntje en Wilma Goppel. Deze evaluatie heeft ten doel de strategie en uitvoering van het programma voor de alfabetisering en integratie van doven kinderen te beoordelen en aanbevelingen op te stellen ter verhoging van de doeltreffendheid, de efficiency en de duurzaamheid van dit programma met het oog op onze toekomstige inzet.

In december begonnen de evaluatoren met ontmoetingen, interviews en bezoeken aan diensten en foyers in Dakar en omstreken. Deze zullen in Januari 2019 worden voortgezet met interviews en bezoeken aan foyers in het binnenland. Een rapport zal aan het KS bestuur ter beoordeling en exploitatie worden voorgelegd in 2019.

C FINANCIELE ZAKEN

Eind 2017 heeft het bestuur van de Kemperstichting besloten om het beheer van het Kemperfonds over te dragen van de firma van Doorn naar de firma Ooyens & van Eeghen. Deze overdracht heeft op 1 januari 2018 plaats gevonden. Helaas is het rendement van dit fonds vooralsnog negatief als gevolg van de economische malaise van de financiële beurzen gedurende de maand december 2018. Wel hebben wij een toename van de donaties van de vrienden van de Kemperstichting kunnen waarnemen.

Kemperfonds

Inleg op 1-1-2018 : € 400.000,00

waarde op 31-12-2018 € 384.352,00

Het resultaat geeft een negatief rendement van 3,92%. Deze situatie ontstond in december 2018 door een tijdelijke crises op de effectenmarkt.

Onderstaand is het overzicht weergegeven van de ABN/AMRO rekening van de Kemperstichting.

Saldo per 1 jan. ’18: € 35.102,12,-
Inkomsten:
Overboeking van rek. ABN/AMRO 2 € 409.000,00 (van rekening v.Doorn)
Donatie St. Mundo € 1.500,00
Overschrijving van rek. ABN/AMRO 2 € 2.511,77
Bijdrage GROS SCHILDE € 2.110,00
Bijdrage RKWO € 13.170,00
Donaties vrienden KS € 1.524,00
Totale inkomsten € 429.815,77
Uitgaven:
Overboeking € 400.000,00 ()naar rekening van v.Ooyens & v. Eeghen)
Fee van Doorn € 1.252,62
Declaraties AMCRE € 34.974,00
Aanschaf boeken € 413,41
Bank- en transferkosten € 256,62
Kosten website € 138,00
Kosten KvK € 48,40
Totaal uitgaven € 437.056,42-
Saldo per 31 december 2018 € 27.861,47

De Kemperstichting

terug