Ons doel

In het kader van sociale ontwikkeling, onderwijs en cultuur, richt de Kemperstichting haar inzet op activiteiten die effectief bijdragen aan duurzame plaatselijke ontwikkeling. Het gaat er daarbij om een zinvolle aanvulling te bieden op hetgene dat al wordt gedaan. Zodoende zijn de volgende programma's ontworpen waarin deze activiteiten kunnen worden opgenomen.

Onze programma's

1 Alfabetisering en integratie van dove kinderen

Dit is ons eerste en nog steeds belangrijkste project van de Kemperstichting met 70% van onze inzet. De Kemperstichting stimuleert ouders van dove kinderen om zich te organiseren in zogenaamde "Foyers des Sourdes". Deze Foyers des Sourdes zoeken uit hun gemeenschap iemand die bereid is de opleiding tot leraar gebarentaal te volgen en om daarna hun dove kinderen deze gebarentaal te leren en om ze daarmee verder te alfabetiseren. Tot juni 2015 zijn er 19 Foyers des sourdes waarbij 304 dove kinderen staan ingeschreven.

De Kemperstichting bekostigt de opleiding van de leraar gebarentaal, de huur van een klaslokaal, de ontwikkeling en distributie van leermiddelen voor doven en een deel van het salaris van de leraar. Zonodig draagt de Kemperstichting bij aan de bouw van een klaslokaal.

2 Beter leven met op school verworven kennis

Dit project richt zich vooral op de versterking van bibliotheekjes (ook voor jongeren) om na het leren lezen boeken te vinden. Zij vinden die in een zogenaamde "leerherberg" die belangeloos beheerd wordt door een UNESCO club. Verder worden ook andere sociaal/culturele zaken georganiseerd die lokaal van belang zijn. De Kemperstichting heeft de kosten betaald van zogenaamde leeskisten, de aanschaf van nieuwe boeken en de bezoldiging een beheerder.

3 Functionele aanvulling op het nationale basis onderwijs

In de jaren ‘90’ werd veel geïnvesteerd door overheden en NGO's om vooral vrouwen te alfabetiseren. Dat werd onder meer gedaan in onze Leerherbergen. Uit een evaluatie van deze programma’s bleek dat de oud leerlingen het "geleerde" eigenlijk maar zelden benutten. Zij vroegen ons met een vervolgprogramma te komen waarin niet het lezen, schrijven en rekenen aan de orde zou komen, maar vooral de organisatie van het dagelijks leven: hoe het huishouden te doen, hoe gezond te blijven, hoe het leven ter hand te nemen. Zo worden nu in 2 leerherbergen korte cursussen gegeven waarin kleine groepen volwassenen hun kennis opfrissen, waarin zij leren te vergaderen, te luisteren en noteren en om aan de hand van de plaatselijke omstandigheden, realistische plannen te maken.

4 Promotionele activiteiten gericht op samenleving en milieu

Hierin blijven wij ons richten op versterking van de aansluiting van de lessen op school met de lokale werkelijkheid. Het leren is een proces dat het leven lang door moet gaan om de beste beslissingen te kunnen nemen en hierin betrekken wij via expostities, de mensen, de overheid en privé organisaties die betrokken zijn bij het dagelijks leven en de ontwikkeling (positief of negatief) van de plaatselijke omgeving. Zo is door de UNESCO club in Thionck-Essyl (Casamance) samen met plaatselijke scholen, overheden en belangstellenden gewerkt aan een tentoonstelling over het milieu. Deze tentoonstelling heeft in het voorjaar de ronde gemaakt in de scholen om af te sluiten in de leerherberg met een evaluatie, een uitreiking van prijzen en het adopteren van een verklaring waarin iedereen zich kan vinden voor de opbouw van een toekomst.

5 Ontwikkeling van plaatselijke sociaal - culturele centra

Op de webpagina Partners is uitgelegd wat de leerherbergen zijn

Vanzelfsprekend geven wij ook zoveel mogelijk gevolg aan aanvragen van lokale UNESCO clubs om versterking van de leerherbergen. Zie verder onder "partners".

Naar boven