Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief van oktober - december 2019

Bezoek aan Stichting Gelderhorst

Op 24 mei ontving KS een donatie van de Stichting Gelderhorst, landelijk centrum voor oudere doven. Het was een verrassing omdat dit de eerste keer was dat wij spontaan zo’n donatie van een stichting voor doven ontvingen . Op 29 oktober bezochten Jan en Paul het landelijk centrum in Ede. Zij werden ontvangen door mevr. Judith Reiff de Groen, bestuurslid van de Gelderhorst. Het gebouwencomplex waar oudere doven zijn gehuisvest is een indrukwekkend geheel. De verzorging van de bewoners vind grotendeels plaats door doof personeel. Misschien is dit wel een van de grootste centra in haar soort. Ook werken er stagiaires die opleiding genoten aan dovenscholen en hier praktijk ervaring opdoen (zie Tonja een dove stagiaire met Jan en Paul op de foto). Mevr. Reiff de Groen vertelde ons dat mevr. Bertje Leuw een lezing heeft gehouden en na afloop haar “honorarium” ter beschikking stelde aan de Kemperstichting. Een mooi voorbeeld om te volgen. Wij hebben de mogelijkheid besproken om leerlingen een stage te laten lopen bij een van onze dovenprojecten in Senegal. Ook kwam een oud collega ter sprake die onlangs met pensioen is gegaan en veel in Afrika heeft gewerkt. Mogelijker wijze zou zij ook kunnen helpen in ons project voor dove kinderen.

Opleiding moniteurs in gebarentaal

Op 13 november begonnen 8 moniteurs hun begin opleiding in gebarentaal en op 9 december voegden zich daar 7 moniteurs bij voor bijscholing. Dit is het 13de jaar dat deze training werd verzorgd onder het KS programma voor doven en zoals de voorgaande jaren werd de opleiding verzorgd door François Manga geassisteerd door Benjamin Diatta. Ook nu volgden oudere doven de opleiding om te waarborgen dat de cursus aansluit bij ontwikkelingen in de Senegalese gemeenschap van doven. Van de 8 deelnemers aan de initiatie was er één die deze opleiding volgde om een moniteur te vervangen die afscheid nam bij een foyer in Pikine. 2 Moniteurs werden voorgedragen door kleine bestaande centra voor doven die zich aansluiten bij ons netwerk van foyers voor doven (RFS). Een daarvan in Pété (district Podor) en de ander in Marsassum (district Sédhiou). Het totaal van door KS gesubsidieerde foyers komt daarbij op 18 met een totaal van 25 moniteurs. Verder werden 3 moniteurs geïnitieerd voor foyers die onze methode volledig op eigen kracht zullen volgen. (district Kaolack, district Bambay, district Sokone). De 7 moniteurs die werden bijgeschoold kwamen uit 7 verschillende operationele foyers.

Verbeteren communicatie

Een Whatsapp groep is gevormd om communicatie en interactie te bevorderen tussen ouders en vrienden met Foyers voor doven en het AMCRE team dat het KS programma voor de doven begeleid. De groep functioneert heel effectief telde eind december al een 50 tal leden.

levering nieuwe boeken

Met het Centre National de Ressources Educationnelles (CNRE) en geïnteresseerde gemeenten werd verder gewerkt aan de lancering van het ‘CNRE programma’ dat gemeenten die hun bestaande CRE willen ombouwen tot een Community Centrum. Het CNRE biedt deze gemeenten daarbij begeleiding aan. De KS programma ‘beter leven met verworven kennis’ dat daarin bijdraagt blijft voorlopig beperkt tot de bevordering van het lezen. In de CRE van Ndondol en Diarere waar KS subsidie verleent aan een begeleider en waar nieuwe boeken werden aangevoerd, groeit het aantal lezers en de populariteit gestaag.

Onze nieuwsbrief van juli-september 2019

Einde schooljaar

In de eerste week van juli beëindigden de Foyers voor doven hun schooljaar 2018-2019. In haar rapport over dit schooljaar meldt het ‘Réseau de Foyers de Sourds’ (RFS) dat van de 29 geopende foyers sinds 2003, er dit jaar 16 (waarvan 5 met twee klasjes) actief waren. Met 21 moniteurs (waarvan 9 vrouwen) waren er in totaal van 209 dove leerlingen. Er werden 188 beurzen uitgekeerd waarmee de verenigingen van ouders en vrienden de toelagen van 8 x 48.000 CFA = 384.000 CFA (€ 585) per moniteur voldeden. De 13 foyers die inactief bleven voldeden niet aan gestelde voorwaarden: - 8 met minder dan 8 leerlingen; - 2 met gebrek aan lokaal/meubilair; - 2 met onvoldoende organisatie/discipline; - 1 waarvan de moniteur ander werk vond en zijn contract beëindigde.

Jaarvergaderingen

Gedurende dit derde kwartaal werden de verschillende jaarvergaderingen gehouden van de Kemperstichting en haar partners in Senegal. Bij al deze vergaderingen stond een evaluatie van werkwijzen, behaalde resultaten en een blik op de toekomst centraal.

Jaarvergadering RFS

In haar jaarvergadering op 30/08/2019 noteerde RFS dat zij haar bureau gaat wijzigen. Benjamin gaat over naar AMCRE en blijft aan RFS verbonden als adviseur. De post van secretaris die hij vervulde gaat naar één van haar leden. RFS diende bij AMCRE namens haar leden een aanvraag in voor 245 beurzen aan dove leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. In overleg met AMCRE en KS werd deze aanvraag omgebouwd tot een aanvraag van 25 toelagen voor moniteurs. 21 daarvan om de contracten van moniteurs al operationeel in het schooljaar 2018-2019 te kunnen verlengen in het schooljaar 2019-2020 en 4 om dat aantal te kunnen aanvullen. Verder vroeg RFS aan AMCRE te helpen bij de organisatie van een aantal bijeenkomsten om de KS strategie (waarin de ouders en de plaatselijke gemeenschap een sleutelrol spelen) beter bekend te maken.

Jaarvergadering AMCRE

In haar jaarvergadering op 27/07/2019 in Dakar, bestudeerde AMCRE de waarnemingen en aanbevelingen die zij ontving van het KS evaluatieteam. Zij apprecieerde het verrichtte werk en constateerde dat een aantal voorstellen reeds in gang werden gezet, zoals de informatisering van haar financiële administratie. Zij ziet onder de aanbevelingen een aantal interessante voorstellen en die zij op korte termijn wil invoeren. Bij andere aanbevelingen, zoals die betreffende inspecties en hulp aan foyers ziet zij een belangrijke rol voor plaatselijke partners en autoriteiten. In overleg met betrokkenen, partners in Senegal en Jan, reviseerde AMCRE de informatieve folder (editie augustus 2019) die op de KS jaarvergadering *werd gepresenteerd.

Jaarvergadering Kemperstichting

Op 28 september werd deze serie bijeenkomsten afgesloten met de jaarvergadering van de Kemperstichting in Den Haag. Behalve de beoordeling van aanvragen door AMCRE voor activiteiten in het jaar 2020 en het schooljaar 2019-2020, werd in deze vergadering de interne evaluatie van onze inzet voor de doven in Senegal afgesloten. De presentatie van waarnemingen en aanbevelingen door Wilma en Theo, met reacties en aanvullingen daarop door Jan en andere bestuursleden, geven een compleet overzicht van behaalde resultaten (met meer dan 620 dove kinderen gealfabetiseerd sinds 2003) en de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkeling. Aan het slot van deze vergadering werd het actie plan en de aanvraag door AMCRE voor het jaar 2020 behandeld. AMCRE vroeg daarvoor een KS donatie van € 60.43930. KS gaf een garantie voor € 43.609 (68% voor doven; 14% voor lezen-media en 18% voor A MCRE en overhead).

Onze nieuwsbrief van april - juni 2019

Op 22 februari diende het evaluatie-team bestaande uit de KS bestuursleden Theo en Wilma, een voorlopige versie in van de bevindingen en aanbevelingen van de in december-januari-februari uitgevoerde evaluatie ter versterking van het KS doven project in Senegal; vervolgens werkten zij in het tweede kwartaal van 2019 met de ontvangen reacties aan de finale versie van het rapport. De centrale vraag van deze interne evaluatie was in hoeverre de beoogde, op de KS website vermelde doelen zijn bereikt, de middelen optimaal gebruikt zijn en het project op langere termijn levensvatbaar is. Na de presentatie van het eindrapport aan het KS bestuur zal hier verder op worden ingegaan in de volgende nieuwsbrief.

In April kreeg het bureau van AMCRE bezoek van Sidi Samb de directeur van het CNRE en Dr Anne Marie Diagne chercheur aan de Universiteit Cheikh Anta Diop in Dakar. Zij bezochten ook het Kempercentrum waar monitors in gebarentaal worden opleid.

Op 23 april werd tijdens een workshop georganiseerd door de ‘Unité de Recherche en Ingénierie Culturelle et en Anthropologie’ (URICA) van het ‘Institut Fondamentale de l’Afrique Noire’ (IFAN) een research project gelanceerd betreffende het gebruik van gebarentaal in de Senegalese sociale context. Dit project is een van de bouwstenen die moeten bijdragen aan de promotie van gebarentaal tot officieel erkende taal in Senegal. Gedurende deze workshop waarin ook Dr. Victoria Nyst van de Universiteit van Leiden deelnam, presenteerden verschillende partners hun inzet en François Manga, KS specialist in gebarentaal het KS project ‘Alfabetisering en sociale integratie van doven’. Het was een verrassing in deze workshop een van onze oud-monitors te ontmoeten als tolk gebarentaal,.

Met het Centre National de Ressources Educationnelles (CNRE, een dienst van het Ministerie van Onderwijs), werd verder overlegd hoe vorm te geven aan hun project voor de ‘renovatie van de 11 bestaande CRE’ in Senegal. Op verzoek van het CNRE treedt Jan op als adviseur omdat hij in de jaren 90 de promotor was van deze CRE. Toen werden deze CRE geopend in opvolging van de oproep onderwijs voor een iedereen toegankelijk te maken “Education For All”. In onze voorgaande nieuwsbrieven is al gesproken over het ontstaan van deze CRE en de condities waaraan Gemeentes moeten voldoen om bij dit project van het CNRE aan te sluiten. De KS neemt zich voor aanvragen komende van deze zich vernieuwende Centra, waar mogelijk, te steunen. Daarbij wil de KS zich beperken tot die aanvragen die vallen binnen het kader van haar programma: ‘bevordering van beter leven met verworven kennis’ zoals via het lezen, culturele ontwikkeling en het beheer van het milieu. In dit project van het CNRE wordt aan de Communes gevraagd de eerste stappen te zetten met de inschrijving van de bestaande CRE als ‘erfgoed’ van hun Commune. Intussen gaat de KS verder met haar programma met de bevordering van het lezen in drie Leerherbergen (Diarère, Ndondol en Malika) waar het programma al loopt.

Onze nieuwsbrief van januari – maart 2019

Interne KS evaluatie van onze inzet voor de doven in Senegal

Nadat Wilma en Theo in december een aantal foyers en een dovenschool bezochten in het stedelijke gebied van Dakar en Rufisque en zij ook contact hadden met dovenorganisaties en geïnteresseerde diensten van de overheid, zetten zij in januari hun evaluatiemissie voort met bezoeken in het binnenland. Daarin werden zij begeleid door leden van het AMCRE team : Nfally, Benjamin en François. Op 7 januari bezochten zij de foyer voor doven in de lagere school van Diohine en op 9 januari waren zij in Bignona (Casemanse) waar zij het potentieel beoordeelden van foyers binnen lagere scholen en een mogelijke vervolgcursus voor doven in het ‘Lycée Agricole’. Op 10 januari bezochten zij de foyer gehuisvest in de CRE van Dabo en ontmoetten zij ook de UNESCO Club aldaar. Na terugkomst in Dakar werkten zij aan een eerste versie van hun rapport met bevindingen en voorlopige conclusies die zij doornamen met Jan, voorzitter en Carla vice voorzitter KS. Op 22 februari zond de missie haar rapport voor commentaar aan alle KS bestuursleden en het AMCRE team. Op 12 en 22 maart ontvingen zij hierop commentaar van de voorzitter met aanvullingen. In maart had de missie nogmaals contact met het AMCRE team in Dakar. Bevindingen en aanbevelingen zullen worden behandeld gedurende de KS jaarvergadering in september.

Verdere opbouw van een project ter versterking van CRE (Leerherbergen) uit de jaren ‘90

Het CNRE waarmee KS een ‘Protocole d’Acccord’ tekende, buigt zich verder over een vijfjarenplan waarin Communes met CRE worden aangemoedigd deze te renoveren tot Centre Communautaire de Ressources Educationnelles (CCRE). Om deel te nemen in dit plan moet de plaatselijke overheid het initiatief nemen en de al bestaande Leerherberg formeel inschrijven als ‘gemeentelijk erfgoed’. Ook moeten zij met het, op papier al bestaande ‘Comité Local d’Appui’ (CLA), een programma van activiteiten voor de Leerherberg opstellen dat zonder overlappingen aansluit bij prioriteiten en met wat door anderen plaatselijk wordt gedaan. Ten derde wordt aan de Commune gevraagd het beheer van de Leerherberg en de uitvoering van activiteiten te consolideren in de bestaande UNESCO club of dit beheer over te dragen aan een soortgelijke Associatie die ‘VN objectieven’ nastreeft en deelname voor ieder garandeert. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan het CNRE onder dit vijfjarenplan bijspringen met financiering van onderhoud, equipment en activiteiten. In dat verband kan ook een beroep op KS worden gedaan indien zulks aansluit bij haar programma ter bevordering van ‘beter leven met verworven kennis’ : het lezen, functionele alfabetisering of milieu beheer. Met ingang van 2020 zou dit project van het CNRE, elk jaar twee Leerherbergen kunnen helpen. Bij de (her)opening van zo’n Leerherberg zou het CNRE dan met partners, een ‘Leermiddelen Fair’ kunnen organiseren zoals in de jaren ’90 met veel succes zulke Fairs werden georganiseerd door de ‘Caravane de l’Alphabétisation’ bij de stichting van de Leerherbergen.

Bevordering van het Lezen en Tablettes Endroid (PC) voor monitors van doven.

Sinds de opening van de Leerherbergen (CRE) in de jaren ’90 en de ter beschikking stelling van leermiddelen en boeken zijn verschillende initiatieven ontwikkeld om de praktijk van het lezen te bevorderen. Ook werden met een donatie van het UNESCO Centrum Nederland (UCN) leeskisten ter beschikking gesteld. Hierbij werd geconstateerd dat het beheer en gebruik van dit materiaal vaak te wensen overliet. Gedurende enkele jaren stelt KS nu de voorwaarde dat een leraar van een nabije middelbare school de ter beschikbaar gestelde boeken beheerd en ook begeleidende promotie activiteiten organiseert. Hiertoe tekent deze begeleider een contract waarin hij/zij een bescheiden vergoeding ontvangt. Gedurende de maand januari bezocht Carla de Leerherbergen in Ndondol en Diarere waar KS een selectie nieuwe boeken ter beschikking stelde. Het UCN stelde in 2018 voor de Foyers voor doven een donatie ter beschikking voor Leermiddelen. In maart werd een begin gemaakt met de levering van ‘Tablettes Endroid’ aan alle operationele monitors. Op een bijgeleverde USB sleutel vinden zij een kopie van het lesboek met de 8 modulen gebarentaal zoals indertijd verstrekt op DVD. De tablet biedt tevens toegang tot het internet en de mogelijkheid de in gebruik zijnde plaatselijke gebarentaal te filmen om daarmee de data basis uit te breiden.

Naar boven