Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief van april - september 2020

Onderwijs tijdens corona

Midden maart dit jaar werd ook Senegal betrokken in problemen rond het Coronavirus. De lagere scholen werden vanaf 16 maart voor enkele weken gesloten en deze sluiting werd, in verband met besmettingsgevaar, verschillende malen verlengd tot het eind van het schooljaar. De spreiding van het virus lijkt binnen de perken de blijven maar desalniettemin werd eind september (gedurende de grote vakantie) heropening voorgesteld op 9 november bij het begin van het nieuwe schooljaar. Zo werd uitgerekend 30 jaar na de oproep “Education for All” om onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, een jaar waarin deze toegankelijkheid wereldwijd juist ernstig werd beperkt . Het ‘Reseau de Foyers voor doven’ (RFS) adviseerde haar leden het besluit van het Ministerie van onderwijs te volgen en ook de activiteiten in haar Foyers te onderbreken. In overleg met de KS voorzitter informeerde AMCRE de Associaties van ouders dat de 25 monitors in 21 actieve Foyers hun maandelijkse toelage zouden kunnen behouden als zij hun leerlingen en ouders, huis aan huis regelmatig zouden voorlichten en begeleiden. Verder werd aan monitors gevraagd contact te onderhouden via de WhatsApp groep “Action pour les sourds” die begin dit jaar operationeel werd en waarop ook de specialisten in het AMCRE team ‘back-ups’ publiceerden. Zo bleef het KS programma gedurende het schooljaar 2019-2020 overeind. Er werden geen besmettingen met het Coronavirus geregistreerd in de Foyers. In het RFS rapport over het schooljaar 2019-2020 wordt een totaal effectief gemeld van 263 dove leerlingen waarvan 91 meisjes en 28 monitors waarvan 16 vrouwen , in 21 operationele foyers.

Overleg met ministerie van onderwijs

Nadat AMRCE en KS, de Minister van Onderwijs op 30 april herinnerden aan het “protocol d’accord” van 30 augustus 2016 met een belofte tot samenwerking, en hem vroegen onze inzet voor doven te erkennen met een mogelijke deelname in de kosten, werden een reeks contacten gelegd. Zo vroeg de Directrice van het lager onderwijs (DEE) ons te zien. Zij toonde onder de indruk te zijn van de door ons gevolgde strategie met ’Foyers de sourds à proximité’ en stelde voor de foyers persoonlijk te bezoeken. KS hoopt dat openbare lagere scholen in de nabijheid van de Foyers voor doven, zullen worden uitgenodigd deze foyers te begeleiden of ze, waar mogelijk, in hun school, als onafhankelijke partner, op te nemen. De initiatie van onderwijzers (contact personen) in communicatie per gebarentaal, zou door ons programma kunnen worden verzorgd. Zij erkende dat deze mogelijkheid effectief kan zijn in het kader van ‘education inclusive’ bevorderd door het Ministerie. Ook werd gedurende deze ontmoetingen overeengekomen dat de dienst:‘radio-télévision scolaire’ een thematische uitzending zal verzorgen waarin de KS strategie voor doven centraal zou komen te staan. Hier zullen de Foyer in de CRE van Keur Madiabel, en persoonlijke interviews met ouders, monitors, leerlingen en werkgevers, als voorbeeld worden gesteld.

Projectvoorstel CRE's

Verder werd er gedurende deze maanden door Jan (als adviseur) voor de dienst ‘CNRE’van het Ministerie van Onderwijs gewerkt aan de voltooiing van een projectvoorstel : “Réhabilitation des Centres de Ressources Educationnelles”. Na de oproep om toegang tot onderwijs te openen voor iedereen “Education for All” (Jomtien 1990), lanceerde Jan, toenmalig chef van de afdeling ‘onderwijs planning en faciliteiten’ in het regionale bureau van UNESCO voor onderwijs in Afrika, een origineel project dat de naam ‘la Caravane de l’Alphabétisation’ kreeg. Er werden interactieve tentoonstellingen van leermiddelen georganiseerd in elke Regio (provincie) van Senegal. In het dorp waar zo’n ‘Foire’ werd georganiseerd, werd een ‘Centre de Ressources Educationnelles’ (CRE) gebouwd. Het merendeel daarvan werd door het UCN in Amsterdam gefinancierd. Deze CRE’s werden beheerd door UNESCO clubs om leermiddelen beter toegankelijk te maken voor alfabetisering en om er evenementen en workshops te organiseren in aanvulling tot het in scholen geboden nationale basesonderwijs. Uit dit soort activiteiten groeide het KS programma: ‘beter leven met verworven kennis’ en het daaraan verbonden project ter bevordering van het lezen.

Onze nieuwsbrief van januari - maart 2020

Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met een aantal bezoeken aan functionerende foyers voor doven. Van 14 – 15 Januari bezocht Jan met Babakar Fall en Benjamin Diatta van AMCRE , de recentelijk geopende foyer in Nioro du Rip. Eén monitrice geeft hier les aan 8 dove kinderen. Onderweg naar Nioro voegde Amy Lo, monitrice in Keur Madiabel zich bij het team. Zij gaat de foyer in Nioro vanuit KM regelmatig bezoeken om het werk daar te begeleiden. Ouders en plaatselijke autoriteiten waren zeer coöperatief. Op de terugweg werd in Keur Madiabel overnacht en de foyer daar bezocht. Eén van de dove leerlingen, Amadou Thiam, 16 jaar, toonde zijn vaardigheden in het maken van velerlei modellen met blikjes, ijzerdraad en stukjes karton. Op de terugweg stopte het team bij een ‘école primaire inclusieve publique’ in Kaolack. Nadat dove kinderen hier over verschillende klassen verspreid zaten, besloot de directrice ze bij elkaar te zetten in een leegstaand lokaal. Ze kwam er niet anders uit. Op aanraden van een plaatselijke dove, die het KS-AMCRE project kent, schreef zij een kandidaat in, voor deelname aan onze nov-dec cursus van 2019. De door deze directrice gevonden oplossing werd door de inspecteur ‘getolereerd’. Wij zijn heel gelukkig een oplossing te hebben kunnen bieden, maar deze situatie bracht Jan en Babacar ertoe nu voor ons project een bijdrage van het Ministerie op te eisen.

Op 30 Januari bezochten Wilma Goppel en Jacqueline Peters (KS vriend). samen met Jan en Benjamin Diatta van AMCRE, de foyer voor doven dit jaar geopend in Joal Fadjouth aan de kust ten zuiden van Mbour. Deze foyer met twee monitors en 20 dove kinderen, is ondergebracht in een community centrum voor gehandicapten. Omdat dit centrum nog niet volledig is voltooid zijn zij voorlopig de enige gebruikers ervan.

Van 13-15 Februari bezochten Jan en Paul met Nfally en Benjamin van AMCRE de foyers voor doven in Saint Louis en in Pété aan de Senegal rivier op de grens van de regio Podor en Matam. Deze foyer met 22 dove kinderen is voorlopig onze verst van Dakar verwijderde foyer. Het is een initiatief van een onderwijzer met pensioen die zich bij het RFS netwerk van de foyers voor doven heeft aangesloten. In zijn foyer heeft hij ook enkele dove kinderen uit Mauritanië opgenomen. En tenslotte bezocht Jacqueline op 26 Februari met Benjamin de foyer in Ndondol. Vlak daarna werd ivm het Coronavirus het bezoek aan foyers gestremd.

OP 21 Februari vergaderden het bestuur van KS (Jan, Wilma en Paul) met Babakar Fall en het AMCRE team in hun bureau in Tivaouane Peulh. In deze ontmoeting werden de waarnemingen en de aanbevelingen van het évaluatie team (Theo en Wilma) stuk voor stuk doorgenomen. Omdat we hieraan alle aandacht wilden geven werd deze vergadering later voortgezet bij Jan thuis in Dakar en daar afgerond. Alle waarnemingen werden door de aanwezigen erkend. Aanbevelingen betreffende de administratie van onze projecten zijn inmiddels al ingevoerd en contacten tussen KS-AMCRE en de Foyers zijn versterkt. Enkele suggesties (zoals het beperken van het werkterrein en het formaliseren van de cursus) werden begrepen maar althans voorlopig terzijde geschoven omdat zij niet bij ons hoofddoel aansluiten. Dat blijft overal helpen waar ouders en de community bereid zijn zich in te zetten en vooral de sociale integratie van de dove kinderen te bevorderen.

Onze nieuwsbrief van oktober - december 2019

Bezoek aan Stichting Gelderhorst

Op 24 mei ontving KS een donatie van de Stichting Gelderhorst, landelijk centrum voor oudere doven. Het was een verrassing omdat dit de eerste keer was dat wij spontaan zo’n donatie van een stichting voor doven ontvingen . Op 29 oktober bezochten Jan en Paul het landelijk centrum in Ede. Zij werden ontvangen door mevr. Judith Reiff de Groen, bestuurslid van de Gelderhorst. Het gebouwencomplex waar oudere doven zijn gehuisvest is een indrukwekkend geheel. De verzorging van de bewoners vind grotendeels plaats door doof personeel. Misschien is dit wel een van de grootste centra in haar soort. Ook werken er stagiaires die opleiding genoten aan dovenscholen en hier praktijk ervaring opdoen (zie Tonja een dove stagiaire met Jan en Paul op de foto). Mevr. Reiff de Groen vertelde ons dat mevr. Bertje Leuw een lezing heeft gehouden en na afloop haar “honorarium” ter beschikking stelde aan de Kemperstichting. Een mooi voorbeeld om te volgen. Wij hebben de mogelijkheid besproken om leerlingen een stage te laten lopen bij een van onze dovenprojecten in Senegal. Ook kwam een oud collega ter sprake die onlangs met pensioen is gegaan en veel in Afrika heeft gewerkt. Mogelijker wijze zou zij ook kunnen helpen in ons project voor dove kinderen.

Opleiding moniteurs in gebarentaal

Op 13 november begonnen 8 moniteurs hun begin opleiding in gebarentaal en op 9 december voegden zich daar 7 moniteurs bij voor bijscholing. Dit is het 13de jaar dat deze training werd verzorgd onder het KS programma voor doven en zoals de voorgaande jaren werd de opleiding verzorgd door François Manga geassisteerd door Benjamin Diatta. Ook nu volgden oudere doven de opleiding om te waarborgen dat de cursus aansluit bij ontwikkelingen in de Senegalese gemeenschap van doven. Van de 8 deelnemers aan de initiatie was er één die deze opleiding volgde om een moniteur te vervangen die afscheid nam bij een foyer in Pikine. 2 Moniteurs werden voorgedragen door kleine bestaande centra voor doven die zich aansluiten bij ons netwerk van foyers voor doven (RFS). Een daarvan in Pété (district Podor) en de ander in Marsassum (district Sédhiou). Het totaal van door KS gesubsidieerde foyers komt daarbij op 18 met een totaal van 25 moniteurs. Verder werden 3 moniteurs geïnitieerd voor foyers die onze methode volledig op eigen kracht zullen volgen. (district Kaolack, district Bambay, district Sokone). De 7 moniteurs die werden bijgeschoold kwamen uit 7 verschillende operationele foyers.

Verbeteren communicatie

Een Whatsapp groep is gevormd om communicatie en interactie te bevorderen tussen ouders en vrienden met Foyers voor doven en het AMCRE team dat het KS programma voor de doven begeleid. De groep functioneert heel effectief telde eind december al een 50 tal leden.

levering nieuwe boeken

Met het Centre National de Ressources Educationnelles (CNRE) en geïnteresseerde gemeenten werd verder gewerkt aan de lancering van het ‘CNRE programma’ dat gemeenten die hun bestaande CRE willen ombouwen tot een Community Centrum. Het CNRE biedt deze gemeenten daarbij begeleiding aan. De KS programma ‘beter leven met verworven kennis’ dat daarin bijdraagt blijft voorlopig beperkt tot de bevordering van het lezen. In de CRE van Ndondol en Diarere waar KS subsidie verleent aan een begeleider en waar nieuwe boeken werden aangevoerd, groeit het aantal lezers en de populariteit gestaag.

Onze nieuwsbrief van juli-september 2019

Einde schooljaar

In de eerste week van juli beëindigden de Foyers voor doven hun schooljaar 2018-2019. In haar rapport over dit schooljaar meldt het ‘Réseau de Foyers de Sourds’ (RFS) dat van de 29 geopende foyers sinds 2003, er dit jaar 16 (waarvan 5 met twee klasjes) actief waren. Met 21 moniteurs (waarvan 9 vrouwen) waren er in totaal van 209 dove leerlingen. Er werden 188 beurzen uitgekeerd waarmee de verenigingen van ouders en vrienden de toelagen van 8 x 48.000 CFA = 384.000 CFA (€ 585) per moniteur voldeden. De 13 foyers die inactief bleven voldeden niet aan gestelde voorwaarden: - 8 met minder dan 8 leerlingen; - 2 met gebrek aan lokaal/meubilair; - 2 met onvoldoende organisatie/discipline; - 1 waarvan de moniteur ander werk vond en zijn contract beëindigde.

Jaarvergaderingen

Gedurende dit derde kwartaal werden de verschillende jaarvergaderingen gehouden van de Kemperstichting en haar partners in Senegal. Bij al deze vergaderingen stond een evaluatie van werkwijzen, behaalde resultaten en een blik op de toekomst centraal.

Jaarvergadering RFS

In haar jaarvergadering op 30/08/2019 noteerde RFS dat zij haar bureau gaat wijzigen. Benjamin gaat over naar AMCRE en blijft aan RFS verbonden als adviseur. De post van secretaris die hij vervulde gaat naar één van haar leden. RFS diende bij AMCRE namens haar leden een aanvraag in voor 245 beurzen aan dove leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. In overleg met AMCRE en KS werd deze aanvraag omgebouwd tot een aanvraag van 25 toelagen voor moniteurs. 21 daarvan om de contracten van moniteurs al operationeel in het schooljaar 2018-2019 te kunnen verlengen in het schooljaar 2019-2020 en 4 om dat aantal te kunnen aanvullen. Verder vroeg RFS aan AMCRE te helpen bij de organisatie van een aantal bijeenkomsten om de KS strategie (waarin de ouders en de plaatselijke gemeenschap een sleutelrol spelen) beter bekend te maken.

Jaarvergadering AMCRE

In haar jaarvergadering op 27/07/2019 in Dakar, bestudeerde AMCRE de waarnemingen en aanbevelingen die zij ontving van het KS evaluatieteam. Zij apprecieerde het verrichtte werk en constateerde dat een aantal voorstellen reeds in gang werden gezet, zoals de informatisering van haar financiële administratie. Zij ziet onder de aanbevelingen een aantal interessante voorstellen en die zij op korte termijn wil invoeren. Bij andere aanbevelingen, zoals die betreffende inspecties en hulp aan foyers ziet zij een belangrijke rol voor plaatselijke partners en autoriteiten. In overleg met betrokkenen, partners in Senegal en Jan, reviseerde AMCRE de informatieve folder (editie augustus 2019) die op de KS jaarvergadering *werd gepresenteerd.

Jaarvergadering Kemperstichting

Op 28 september werd deze serie bijeenkomsten afgesloten met de jaarvergadering van de Kemperstichting in Den Haag. Behalve de beoordeling van aanvragen door AMCRE voor activiteiten in het jaar 2020 en het schooljaar 2019-2020, werd in deze vergadering de interne evaluatie van onze inzet voor de doven in Senegal afgesloten. De presentatie van waarnemingen en aanbevelingen door Wilma en Theo, met reacties en aanvullingen daarop door Jan en andere bestuursleden, geven een compleet overzicht van behaalde resultaten (met meer dan 620 dove kinderen gealfabetiseerd sinds 2003) en de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkeling. Aan het slot van deze vergadering werd het actie plan en de aanvraag door AMCRE voor het jaar 2020 behandeld. AMCRE vroeg daarvoor een KS donatie van € 60.43930. KS gaf een garantie voor € 43.609 (68% voor doven; 14% voor lezen-media en 18% voor A MCRE en overhead).

Onze nieuwsbrief van april - juni 2019

Op 22 februari diende het evaluatie-team bestaande uit de KS bestuursleden Theo en Wilma, een voorlopige versie in van de bevindingen en aanbevelingen van de in december-januari-februari uitgevoerde evaluatie ter versterking van het KS doven project in Senegal; vervolgens werkten zij in het tweede kwartaal van 2019 met de ontvangen reacties aan de finale versie van het rapport. De centrale vraag van deze interne evaluatie was in hoeverre de beoogde, op de KS website vermelde doelen zijn bereikt, de middelen optimaal gebruikt zijn en het project op langere termijn levensvatbaar is. Na de presentatie van het eindrapport aan het KS bestuur zal hier verder op worden ingegaan in de volgende nieuwsbrief.

In April kreeg het bureau van AMCRE bezoek van Sidi Samb de directeur van het CNRE en Dr Anne Marie Diagne chercheur aan de Universiteit Cheikh Anta Diop in Dakar. Zij bezochten ook het Kempercentrum waar monitors in gebarentaal worden opleid.

Op 23 april werd tijdens een workshop georganiseerd door de ‘Unité de Recherche en Ingénierie Culturelle et en Anthropologie’ (URICA) van het ‘Institut Fondamentale de l’Afrique Noire’ (IFAN) een research project gelanceerd betreffende het gebruik van gebarentaal in de Senegalese sociale context. Dit project is een van de bouwstenen die moeten bijdragen aan de promotie van gebarentaal tot officieel erkende taal in Senegal. Gedurende deze workshop waarin ook Dr. Victoria Nyst van de Universiteit van Leiden deelnam, presenteerden verschillende partners hun inzet en François Manga, KS specialist in gebarentaal het KS project ‘Alfabetisering en sociale integratie van doven’. Het was een verrassing in deze workshop een van onze oud-monitors te ontmoeten als tolk gebarentaal,.

Met het Centre National de Ressources Educationnelles (CNRE, een dienst van het Ministerie van Onderwijs), werd verder overlegd hoe vorm te geven aan hun project voor de ‘renovatie van de 11 bestaande CRE’ in Senegal. Op verzoek van het CNRE treedt Jan op als adviseur omdat hij in de jaren 90 de promotor was van deze CRE. Toen werden deze CRE geopend in opvolging van de oproep onderwijs voor een iedereen toegankelijk te maken “Education For All”. In onze voorgaande nieuwsbrieven is al gesproken over het ontstaan van deze CRE en de condities waaraan Gemeentes moeten voldoen om bij dit project van het CNRE aan te sluiten. De KS neemt zich voor aanvragen komende van deze zich vernieuwende Centra, waar mogelijk, te steunen. Daarbij wil de KS zich beperken tot die aanvragen die vallen binnen het kader van haar programma: ‘bevordering van beter leven met verworven kennis’ zoals via het lezen, culturele ontwikkeling en het beheer van het milieu. In dit project van het CNRE wordt aan de Communes gevraagd de eerste stappen te zetten met de inschrijving van de bestaande CRE als ‘erfgoed’ van hun Commune. Intussen gaat de KS verder met haar programma met de bevordering van het lezen in drie Leerherbergen (Diarère, Ndondol en Malika) waar het programma al loopt.

Onze nieuwsbrief van januari – maart 2019

Interne KS evaluatie van onze inzet voor de doven in Senegal

Nadat Wilma en Theo in december een aantal foyers en een dovenschool bezochten in het stedelijke gebied van Dakar en Rufisque en zij ook contact hadden met dovenorganisaties en geïnteresseerde diensten van de overheid, zetten zij in januari hun evaluatiemissie voort met bezoeken in het binnenland. Daarin werden zij begeleid door leden van het AMCRE team : Nfally, Benjamin en François. Op 7 januari bezochten zij de foyer voor doven in de lagere school van Diohine en op 9 januari waren zij in Bignona (Casemanse) waar zij het potentieel beoordeelden van foyers binnen lagere scholen en een mogelijke vervolgcursus voor doven in het ‘Lycée Agricole’. Op 10 januari bezochten zij de foyer gehuisvest in de CRE van Dabo en ontmoetten zij ook de UNESCO Club aldaar. Na terugkomst in Dakar werkten zij aan een eerste versie van hun rapport met bevindingen en voorlopige conclusies die zij doornamen met Jan, voorzitter en Carla vice voorzitter KS. Op 22 februari zond de missie haar rapport voor commentaar aan alle KS bestuursleden en het AMCRE team. Op 12 en 22 maart ontvingen zij hierop commentaar van de voorzitter met aanvullingen. In maart had de missie nogmaals contact met het AMCRE team in Dakar. Bevindingen en aanbevelingen zullen worden behandeld gedurende de KS jaarvergadering in september.

Verdere opbouw van een project ter versterking van CRE (Leerherbergen) uit de jaren ‘90

Het CNRE waarmee KS een ‘Protocole d’Acccord’ tekende, buigt zich verder over een vijfjarenplan waarin Communes met CRE worden aangemoedigd deze te renoveren tot Centre Communautaire de Ressources Educationnelles (CCRE). Om deel te nemen in dit plan moet de plaatselijke overheid het initiatief nemen en de al bestaande Leerherberg formeel inschrijven als ‘gemeentelijk erfgoed’. Ook moeten zij met het, op papier al bestaande ‘Comité Local d’Appui’ (CLA), een programma van activiteiten voor de Leerherberg opstellen dat zonder overlappingen aansluit bij prioriteiten en met wat door anderen plaatselijk wordt gedaan. Ten derde wordt aan de Commune gevraagd het beheer van de Leerherberg en de uitvoering van activiteiten te consolideren in de bestaande UNESCO club of dit beheer over te dragen aan een soortgelijke Associatie die ‘VN objectieven’ nastreeft en deelname voor ieder garandeert. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan het CNRE onder dit vijfjarenplan bijspringen met financiering van onderhoud, equipment en activiteiten. In dat verband kan ook een beroep op KS worden gedaan indien zulks aansluit bij haar programma ter bevordering van ‘beter leven met verworven kennis’ : het lezen, functionele alfabetisering of milieu beheer. Met ingang van 2020 zou dit project van het CNRE, elk jaar twee Leerherbergen kunnen helpen. Bij de (her)opening van zo’n Leerherberg zou het CNRE dan met partners, een ‘Leermiddelen Fair’ kunnen organiseren zoals in de jaren ’90 met veel succes zulke Fairs werden georganiseerd door de ‘Caravane de l’Alphabétisation’ bij de stichting van de Leerherbergen.

Bevordering van het Lezen en Tablettes Endroid (PC) voor monitors van doven.

Sinds de opening van de Leerherbergen (CRE) in de jaren ’90 en de ter beschikking stelling van leermiddelen en boeken zijn verschillende initiatieven ontwikkeld om de praktijk van het lezen te bevorderen. Ook werden met een donatie van het UNESCO Centrum Nederland (UCN) leeskisten ter beschikking gesteld. Hierbij werd geconstateerd dat het beheer en gebruik van dit materiaal vaak te wensen overliet. Gedurende enkele jaren stelt KS nu de voorwaarde dat een leraar van een nabije middelbare school de ter beschikbaar gestelde boeken beheerd en ook begeleidende promotie activiteiten organiseert. Hiertoe tekent deze begeleider een contract waarin hij/zij een bescheiden vergoeding ontvangt. Gedurende de maand januari bezocht Carla de Leerherbergen in Ndondol en Diarere waar KS een selectie nieuwe boeken ter beschikking stelde. Het UCN stelde in 2018 voor de Foyers voor doven een donatie ter beschikking voor Leermiddelen. In maart werd een begin gemaakt met de levering van ‘Tablettes Endroid’ aan alle operationele monitors. Op een bijgeleverde USB sleutel vinden zij een kopie van het lesboek met de 8 modulen gebarentaal zoals indertijd verstrekt op DVD. De tablet biedt tevens toegang tot het internet en de mogelijkheid de in gebruik zijnde plaatselijke gebarentaal te filmen om daarmee de data basis uit te breiden.

Onze nieuwsbrief van oktober - december 2018

Evaluatie van onze inzet voor de doven in Senegal

Op 13 oktober hield de Kemperstichting haar najaarsvergadering in Schilde. Zoals gebruikelijk werden uitgevoerde activiteiten doorgenomen en ook aanvragen ingediend door AMCRE voor de financiering van activiteiten in 2019. Dit plan met haar begroting werd ingediend in relatie tot aanvragen ontvangen door AMCRE of verwacht uit het veld. Daarbij werd een maximum vastgesteld dat door AMCRE gedurende 2019 kan worden gedeclareerd en als KS donatie aan AMCRE als uitvoerder kan worden overgemaakt.

Albert Kuiper nam, na 12 jaar, afscheid van het KS bestuur dat hem dankt voor de toewijding waarmee hij zijn functie vervulde. Hoewel wij Albert in het bestuur zullen missen heeft hij ons gezegd als vriend en raadgever bij ons te zullen blijven. Zijn plaats als bestuurslid werd overgenomen door Theo Hoorntje. Gedurende de december maand begon Theo met Wilma Goppel aan een interne evaluatie van onze inzet voor de doven in Senegal. Samen met Benjamin Diatta (RFS) bezochten zij een aantal Foyers van doven (waarvan enkele zijn ondergebracht in Leerherbergen). Zij spraken daar met al de betrokkenen: Associaties van ouders en vrienden van doven, de monitors, plaatselijke diensten en de doven zelf. In Januari zullen zij deze bezoeken voortzetten en ook verder contact maken met AMCRE, geïnteresseerde diensten van de overheid en de nationale beweging van doven.

Bezoek aan de CRE (Leerherberg) en de bibliotheek in Malika

Op 3 december kreeg de CRE (Centre de Ressources Educationnelles) in Malika bezoek van Margaret de Vos van Steenwijk, bestuurslid van het ‘UNESCO Centrum Nederland’ (UCN) met vrienden uit Nederland. Zij hadden deelgenomen aan een Wereldcongres georganiseerd in Dakar en maakten van de gelegenheid gebruik het resultaat te zien van de donaties die het UCN aan AMCRE maakte voor de rehabilitatie van de bibliotheek van deze Leerherberg. Zij werden in Malika ontvangen door leden van de plaatselijke UNESCO Club en een vertegenwoordiger van de Commune. Na een bezoek aan de gerenoveerde bibliotheek bezochten zij de cursus voor doven (foyer) in deze leerherberg ondergebracht. De renovatie van de CRE in Malika wordt door het CNRE (Centre National de Ressources Educationelles) gezien als een voorbeeld in haar project waarin ook andere Leerherbergen worden aangemoedigd zich te hernieuwen (zie ook het protocole d’accord CNRE-KS).

Initiatie en recyclering van ‘monitors’ in gebaren taal

Op het landje van Jan in Tivaouane Peulh (voorstad van Dakar), het ‘Kempercentrum’ , werden van 19 november tot 27 december 6 ‘monitors’ geïnitieerd in ‘communicatie door middel van gebarentaal’. Gedurende de laatste tien dagen kwamen daar 6 al werkzame ‘monitors’ bij voor een recyclage. Dit was de elfde cursus gegeven door François Manga en Benjamin Diatta met een vertegenwoordiger van de community van doven. Zoals in voorgaande jaren was dit een intensieve cursus en logeerden de deelnemers in het centrum. Om deel te nemen aan deze cursussen moeten kandidaten worden voorgedragen en aangesteld als ‘monitor’ door de plaatselijke ‘Associaties van ouders en vrienden van doven’ die de verantwoordelijkheid dragen voor een foyer. De Kemperstichting met haar partners dragen bij met leermiddelen, inspecties en de verstrekking van beurzen. Sinds haar eerste cursus in 2007 zijn er nu 71 monitors opgeleid waarvan er 26 voor de klas stonden in 2018.

Onze nieuwsbrief van juli - september 2018

Afsluiting van het schooljaar voor dove kinderen in de Foyers.

KS geeft hulp aan initiatieven die plaatselijk hun oorsprong vinden. Zo is elke plaatselijke Associatie van ouders verantwoordelijk voor haar eigen ‘Foyer’ (klasje van dove leerlingen). Het verslag over het schooljaar 2017-2018, uitgegeven door het ‘Reseau de Foyers de Sourds’ (RFS), het netwerk waarin deze plaatselijke Associaties met elkaar zijn verbonden, rapporteert, dat er nu 28 plaatselijke associaties van ouders zijn. Deze associaties liggen verspreid in 7 van de 14 regio (provincies) van Senegal. 16 Associaties realiseerden een compleet schooljaar waarvan enkele met twee klassen en monitors. De andere 12 leden van RFS stonden tijdelijk op non-actief. Elke associatie benoemt zelf haar monitor(s) en regelt haar eigen schooljaar. De meeste Foyers volgen hierin het schooljaar van de lagere scholen en gedurende de maanden juli, augustus en september heeft iedereen vakantie.Om voor een toelage in de vorm van een KS-beurs in aanmerking te komen moet een volledig schooljaar van 8 maanden worden ingezet. Per week moet er minstens 5x4 uur per dag les worden gegeven door een KS erkende, getrainde en gesuperviseerde monitor. RFS noteerde dat er bij de afsluiting van het schooljaar 2017-2018, een totaal van 226 dove leerlingen stonden ingeschreven waarvan 84 meisjes. Beurzen konden worden verstrekt aan 141 dove leerlingen. Ook via deze nieuwsbrief betuigen wij namens de ouders dank aan allen die met het verstrekken van deze beurzen hebben bijgedragen.

Voorbereiding van het schooljaar 2018-2019

Gedurende de zomer maanden hebben de 16 actieve Foyers een aanvraag voor verlenging van 155 beurzen aangevraagd. 10 nieuwe associaties van ouders van dove kinderen hebben zich aangemeld en 1 foyer, tijdelijk op non-actief, voldoet aan de voorwaarden om te heropenen. Zo hoopt KS met ontvangen donaties ook aan deze Foyers nieuwe beurzen ter beschikking te kunnen stellen voor het schooljaar 2018-2019. Naast zulke beurzen die bijdragen aan een vergoeding aan de monitors (docenten), draagt KS bij aan hun opleiding en begeleiding en ook aan de ontwikkeling en productie van lesmateriaal. Dank voor donaties die hierin bijdragen en alsmede aan uw deelname als ‘vriend van de Kemperstichting’.

Een ‘Protocole d’Accord’ getekend tussen KS en het CNRE.

De eerste Foyers voor dove kinderen werden ondergebracht in ‘Centres de Ressources Educationnelles’ (CRE) de zogenaamde ‘Leerherbergen’ die in de jaren ’90 werden geopend om alfabetisering, aanvullend onderwijs en zelfstudie te bevorderen. Zoals vermeld in de voorgaande KS nieuwsbrief vonden besprekingen plaats met het CNRE. Op 26 september tekende KS een ‘Protocole d’Accord’ (overeenkomst) waarin samenwerking wordt toegezegd in de realisatie van een door het CNRE geleid project ter versterking van 11 al bestaande Leerherbergen in Senegal. Hierin zullen deelnemende gemeenten hun CRE moeten inschrijven als ‘patrimoine communal’ (gemeentelijk erfgoed) met toezegging van het beheer ervan door een plaatselijke UNESCO club of soortgelijke vereniging werkzaam voor het nut van het algemeen.

Onze nieuwbrief van april – juni 2018

Benoeming de president van KS tot officier in de orde van Oranje Nassau

Op 22 april organiseerden de Nederlandse Ambassadeur in Dakar en zijn vrouw een huisconcert in de residentie. Jan die was gevraagd met zijn groepje strijkers daar te komen spelen werd in de pauze verrast met de benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau. Zo vond hij zich ‘plotseling’ te midden van vertegenwoordigers van het Ministerie van onderwijs, vertegenwoordigers van doven, Nederlanders in Dakar betrokken in sociale projecten en de directeur van het regionale bureau van UNESCO voor Onderwijs in Afrika waar hij vroeger werkte. In zijn dankwoord sprak de gedecoreerde de wens uit deze erkenning met zijn vrienden te delen niet alleen in Dakar maar vooral ook in Nederland. Bij een dergelijke benoeming weet men zich erkend en omringt door vele vrienden. Dat geeft een aanmoediging en energie.

Opening bibliotheek in CRE van Malika

Op 5 mei vond de formele opening plaats van de herstelde bibliotheek in de CRE (Leerherberg) van Malika en de cursus daar: Alfabetisering van dove kinderen in de foyer (klasje) geïnstalleerd in deze CRE. De opening werd verricht door de burgemeester, leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs en van de dienst Sociale zaken evenals ouders van dove kinderen. Wij kunnen dit evenement als ‘mijlpaal’ kenmerken waar de plaatselijke belanghebbenden met een hernieuwde UNESCO club het initiatief namen hierin bijgestaan door KS en het UNESCO Centrum Nederland (UCN).

Een protocol van samenwerking tussen KS en het CNRE

Het afgelopen jaar hebben AMCRE en de president van KS hun contacten versterkt met het ‘Centre National de Ressources Educationnelles’ (CNRE) een technische dienst van het Ministerie van Onderwijs. Geïnspireerd door ‘La Caravane de l’Alphabétisation’ , het project uit de jaren ’90 waarin de CRE (Leerherbergen) ontstonden, zette het CNRE vanuit Dakar een aantal activiteiten van dit project voort. In de context van decentralisatie interesseert dit Nationale Centrum zich thans in een mogelijke renaissance van de oude Leerherbergen in gemeenten die zich daadwerkelijk inzetten deze CRE deel te maken van het plaatselijke netwerk van sociale voorzieningen. Waar het hier een project van het CNRE betreft vult KS aan met haar twee programma’s: de Alfabetisering van dove kinderen en het bevorderen van gebruik van verworven kennis. In die zin helpt KS de renaissance van de nu 20 jaar oude Leerherbergen met de installatie van ‘Foyers’ (klasjes) voor doven en multimedia bibliotheken.

Onze nieuwsbrief van januari - maart 2018

Bezoek van KS vrienden aan projecten

Van 3 tot 19 januari kwamen Harco de Bosch Kemper en Astrid Abdoelhafiezkhan naar Senegal en van 3 tot 24 februari waren dat Claire de Bosch Kemper en Jan Bertels. Deze vrienden van de Kemperstichting bezochten foyers voor doven in Dakar, Ndondol, Diarère, Gandiaye en Keur Madiabel. Ook bezochten zij de werkzaamheden aan de CRE (Leerherberg) van Malika. Hier zetten het nieuwe bestuur van de UNESCO Club en de Commune (gemeente) zich in om deze CRE uit 1996 in zijn oude luister te herstellen. Daarbij ontvangen zij financiële hulp van het UNESCO Centrum Nederland (UCN) en KS. Bij het bezoek aan de Foyers voor doven werd waargenomen dat de huisvesting daarvan vaak te wensen overlaat. Ter verbetering hiervan werd contact opgenomen met RFS (het netwerk van Foyers), en de betrokken gemeenten. De plaatselijke Associaties van ouders en vrienden van doven en de gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van ‘foyers’ maar waar noodzakelijk kunnen zij aanvragen voor specifieke hulp via RFS bij KS indienen.

Aan het werk voor nieuwe Federatie van Associaties van doven in Senegal.

Er zijn in Senegal een twintigtal associaties van doven waarvan enkelen de zich nationaal noemen. Om de rechten van doven te bevorderen is het van belang dat zij zich verenigen. Jan werd in Dakar benaderd door de dienst Sociale zaken bij het Ministerie van Gezondheid met een verzoek te helpen bij de tot standkoming van de Senegalese Federatie van Associaties van doven. De gekozen voorzitter van het voorlopig bestuur van deze Federatie onderhoud direct contact met Jan met name in verband met het KS project “1000 lesplaatsen voor doven”.

Voorstellen tot versterking van onze werkwijzen

In het bureau van AMCRE in Tivaouane Peulh werd op 10 april vergaderd. Behalve het bestuur van AMCRE namen in deze vergadering ook Jan (de voorzitter van KS) en Theo (adviseur van KS) deel. Gedurende deze ontmoeting evalueerden wij onze werkwijzen met het oog op mogelijke versterking hiervan. Onze inzet voor de doven en bevordering van het lezen heeft erkend resultaat en er zijn positieve ontwikkelingen in contacten en samenwerking met overheidsinstellingen in de onderwijs en sociale sector. Graag willen wij die verder uitbreiden naar geïnteresseerde internationale instellingen. Om deze mogelijkheid te bevorderen werd onder andere besloten de financiële administratie te formatteren volgens een algemeen bekend programma (ciel compta). Ook werd besloten de KS programma’s te evalueren met rapporten ter afsluiting ervan.

Naar boven